OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.01.2010 05:07:33 

 

 

Začnime pekne od Adama, čiže od etymológie. Keď chceme nájsť odpoveď na otázku, čo je to mágia, musíme poznať pôvod samotného pojmu. Slovo mágia sa prvýkrát objavuje v antickom Grécku ako označenie vierovyznania a filozofie mágov, perzských a médskych kňazov zaroastrizmu. Slovo údajne pochádza z indoeurópskeho koreňa magh (v sanskrite mahat, v gréčtine megas, v latinčine magnus) spojeného s pojmom veľkosti. Niektorí bádatelia (napr. Eliáš) dávajú tento koreň do súvisu aj s množinou indoeurópskych slov označujúcich moc a možnosť (moc, možnosť, macht, mogen, a pod.).

DEJINY MÁGIE

V súčasnosti pod mágiou rozumieme niečo úplne iné, než starí Gréci. Prv, než sa ju teda pokúsime redefinovať, urobme si malú historickú exkurziu, počas ktorej pochopíme, ako mágia vznikla a ako sa vyvíjali predstavy ľudí o nej.

Kdesi v hlbokom praveku, keď jediný styk so skrytými svetmi a ich obyvateľmi sprostredkúvali šamani, sa začali vyvíjať prvé primitívne filozofické systémy. Podľa modernej antropológie to bolo najprv uctievanie many, energie nachádzajúcej sa v bytostiach (najmä silných jedincoch) i neživých predmetoch. Prvé čarovné rituály boli pravdepodobne zamerané na zhromažďovanie a využívanie many. V tom istom čase vznikol aj pojem tabu, ktorý nevratne rozdelil ľudské aktivity na ezoterné a exoterné. Druhým štádiom bol animizmus, viera, že všetko vo vesmíre má dušu. Možno práve v tomto období sa prví šamani-mágovia pokúšali kontaktovať aj iné jemnohmotné bytosti, než predkov. Tu kdesi by sme preto mohli hľadať počiatok cesty, ktorá vyvrcholila vznikom evokačnej mágie. Animizmus tiež vniesol do našej kultúry holistický princíp. Ďalšia etapa vývoja ľudstva bola poznačená počiatkom náboženstva v podobe totemizmu a fetišizmu, ktoré mágiu obohatili o princíp analógie.

Po prehistorickej mágii prišla so vznikom písma mágia historická. Historický vývoj mágie možno rozdeliť na starovek (orientálny a antický), stredovek a novovek. Prvé významné kroky učinili kňazi a čarodejníci starovekého Egypta, Mezopotámie, Indie, Číny a Ameriky. Vďaka archeológom sa nám zachovalo množstvo vtedajších zaklínadiel a rituálov, ktoré boli v tom čase ešte do veľkej miery prepojené s náboženstvom (veľa z nich ukrýva v skutočnosti modlitbu k bohom). Využívali analógiu (typu krv čierneho býka podporuje rast vlasov, pretože nesie v sebe vlastnosti svojho nositeľa), a hoci je v týchto rituáloch zjavná snaha o vedomé a koncentrované pôsobenie, využívanie prírodných síl je ešte slepé, bez snahy kanalizovať účinok do jedného špecifikovaného smeru. Napriek tomu je táto evolučná fáza nesmierne významná. Starovekí čarodejníci sa zaoberali liečením, divináciou (veštením), výrobou amuletov i evokáciami. Vznikali prvé mystériá a tajné spoločnosti, ktorých výskum bol už systematickejší (viď egyptský a mezopotámsky vplyv na neskoršiu židovskú kabalu, Smaragdovú dosku, či ranné čínske texty ako I Ťing). Boli to práve starovekí mágovia, kto definoval termín pravé meno a začal deliť mágiu na čiernu a bielu.

Azda rovnako dôležitú revolúciu v myslení spôsobili grécki filozofi. Ich túžba po poznávaní objektivizovala mágiu, premenila ju z umenia na vedu. Antika je tiež obdobím rozkvetu mystérií (Eleuzis, Samothraké, orfická a pytagorejská škola, a pod.) a veštiarní (Delfy, Dodoma, Siwa, a pod.). Magické služby a čiastočne aj poznanie sa stávajú verejne prístupnými. Preto iste nikoho neprekvapí fakt, že v mágii sa objavujú prvé skutočné pokusy o presné definovanie prírodných zákonov práve v epoche helenizmu a rímskej dobe, teda období, ktoré spojilo vyspelé čarodejníctvo Východu s racionálnym géniom antického Západu. Metafyzický pokrok zaistený novopytagorejskou, novoplatonickou a alexnadrijskou školou, ako aj židovskými gnostikmi a mystérijnými kultmi Demeter a Mitru, bol v tom čase rovnako dôležitý ako pokrok vedecko-technický.

Zlomom vo vývoji bolo inštitucionalizovanie kresťanstva ako oficiálneho náboženstva zanikajúcej Rímskej ríše. Mágia stratila svoje "výskumné" centrá v podobe filozofických škôl, veštiarní, chrámov a mystérií. V roku 364 n. l. dokonca Laodicejský koncil vydal 36. kánon zakazujúci kňazom zaoberať sa mágiou, astrológiou a matematikou. Koncily v 6.-8. storočí potom tento zákaz pod hrozbou krutých represií rozšírili na všetkých veriacich. V rovnakom čase však kresťanstvo do seba integrovalo viaceré teurgické praktiky, kostoly vznikali na miestach starovekých kultov a cirkevné sviatky sa prispôsobili pohanským. Túto veľmi úspešnú dvojtvárnosť cirkev používala aj v boji proti keltským, germánskym a slovanským náboženstvám, a používa ju dodnes na svojich frontoch v Treťom svete.

Je zaujímavé, že stredoveký islam mágiu nezakazoval (pretože mág sa obracia k svojim vlastným silám, na rozdiel od pohana, či astrológa, uznávajúceho sily cudzie; mágia teda neporušuje Boží monopol v monoteizme). Preto sa práve na Blízkom východe zachovali a ďalej rozvíjali plody antického magického ducha. Najväčší moslimský mág, Džábir ibn Hajján, jednak pre budúce generácie znovu objavil Smaragdovú dosku, jednak našiel súvislosť medzi alchýmiou a mágiou. Do Európy sa mágia čiastočne vrátila vďaka židovským kabalistom, sprostredkovateľom medzi islamským a kresťanským svetom. Vznik kabaly bol ukončený v 9.-10. stor. spísaním Séfer Jecirah. Nasleduje obdobie mystických špekulácií, na ktorého zenite vzniká kniha Zohar. Kabala zažíva rozkvet najprv v Španielsku (14. stor.), neskôr sa šíri to Talianska, Palestíny a strednej Európy. Túto židovskú mystickú filozofiu môžeme považovať za základ západného ezoterického myslenia. Okrem toho kabalisti obohatili aj praktickú mágiu o prepracovanú teóriu zaklínania.

 

V kresťanskom svete sa udržalo ľudové čarodejníctvo vychádzajúce z pohanstva a šamanizmu tzv. barbarských národov viac, ako z antickej mágie. Napriek tomu je antická inšpirácia mnohokrát viac než zjavná. Pre gramotných záujemcov o mágiu boli k dispozícii grimoáre, knihy zaklínadiel a rituálov, často z nezistiteľných zdrojov. Grimoáre boli veľmi cenné, a preto sa často dostávali do majetku panovníka (najmä na Pyrenejskom polostrove). Jednu z týchto kníh vraj daroval pápež cisárovi Karolovi Veľkému. Z obdobia stredoveku pochádza aj pokus o syntetizáciu prírodných vied (vrátane mágie) z dielne anglického mnícha Rogera Bacona a správy o systematickom magickom výskume Alberta Veľkého (mimochodom učiteľa svätého Tomáša Akvinského). Práve v 12. stor. sa uzavrel ranný vývoj stredovekej mágie.

Od 13. stor. možno badať rozmach inkvizície ako prostriedku namiereného (okrem heretických hnutí) aj proti mágii. Veľmi drastická fyzická likvidácia postihla stovky vzdelaných mágov, ale i ľudových čarodejníkov a liečiteľov. Najslávnejšia reprezentácia sadistickej zvrhlosti stredovekej cirkvi, Kladivo na čarodejnice, odsudzuje napr. všetkých tých, ktorí uctievajú Bohyňu (ej, ej, wiccania!), alebo veštia pomocou rituálov posadnutosti. Rovnakou obeťou inkvizičného besnenia v 15.-18. stor. bola však aj veda (G. Bruno, G. Galilei, a i.).

Silnejúci útlak spôsobil, že magické praktiky a teórie museli hľadať útočisko v heretických hnutiach (napr. albigenských) a tajných lóžach. V 15. storočí údajne vzniká silná a vyspelá skupina rosekruciánov. Pod hlavičkou Ruže a kríža sa však až dodnes skrýva okrem skutočných zasvätencov aj množstvo šarlatánov a podvodníkov. Od 10. storočia (možno už skôr) dochádza k rozkvetu potulných kamenárskych skupín, ktoré pri stavbe chrámov (najmä gotických katedrál) používali na tú dobu neobvyklé matematické a fyzikálne znalosti. Okrem toho sa vyznačovali aj starobylou symbolikou (ich pôvod podľa mýtov siaha k staviteľom Šalamúnovho chrámu) a znalosťou mágie. Postupne z nich vyrástli slobodomurárske lóže, dodnes ovplyvňujúce politickú, ekonomickú a kultúrnu sféru našej civilizácie. Od konca 18. stor. až do polovice 20. stor. zasahovala Európu vlna zakladania tajných spoločností, ktorých činnosťou mala byť práve mágia. Za všetky spomeňme napr. O.T.O., Rád zlatého úsvitu, či československú lóžu Universalia.

Činnosť mágov - jednotlivcov (ako napr. Agrippa) je spojená s príchodom renesancie a oživením záujmu, jednak o prírodu, a jednak o antickú vzdelanosť. Jedinečnú šancu na rovnomerný rozvoj mágie ako súčasti vedy sme však zmeškali a práve počas renesancie sa mágia (ale aj iné náuky, napr. astrológia) z vedy vydeľuje, pretože jej pôsobenie je príliš nejasné, než aby mohlo byť skúmateľné vtedajšími primitívnymi mechanickými metódami. Napriek tomu mnoho vedcov (napr. I. Newton) sa venovali vede a mágii rovnakou mierou.

Moderný systematický výskum sa spája s menom Eliphasha Leviho, Papusa, Stanislava de Guaitu a iných (19. stor.). Zamerali sa najmä na teoretickú a ceremoniálnu časť prastarej vedy. Teozofická (H. Blavatská) a antropozofická (R. Steiner) škola z mágie prebrali jej filozofiu. Činnosť G. Gardnera a ďalších nadšencov viedla k obnoveniu záujmu o čarodejníctvo, čerpajúce z našej polyteistickej minulosti (na rozdiel od mágie 19. stor. ovplyvnenej najmä judaisticko-kresťanským ponímaním sveta). Čarodejníctvo sa stalo súčasťou hnutia Wicca, dnes uznávaného ako vierovyznanie. Wicca tiež očistila mágiu od dualistických nánosov, ktoré ju čiastočne skompromitovali uznávaním Zla ako jedného z hlavných princípov sveta.

Ako sme videli, mágia má za sebou búrlivú minulosť. Ešte sme ju však stále nedefinovali. Čo na to klasici?

Podľa Frobenia vzájomná spojitosť javov vedie človeka k tomu, aby odvracal nebezpečie a vytvoril si nástroj použitím opačných vlastností vnútorného vzťahu bytostí. Frazer ho dopĺňa tézou, že mágia vzniká tam, kde je predpokladaný zákon sympatie, ktorým všetky veci pôsobia na seba skrytým putom, a to na základe podobnosti, alebo faktu, že boli spolu určitý čas v kontakte. Teda základom mágie je holistické vnímanie sveta.

Od staroveku je súčasťou väčšiny definícii aj schopnosť ovládať bohov, duchov a démonov. Najlepšie to vystihuje azda Weinfurter, keď hovorí, že mágia je umenie spojiť sa s neviditeľnými bytosťami, ba až s Bohom samotným, ale aj s démonmi a práve týchto podriadiť svojej vôli.

Freud v zhode s tým definuje mágiu ako návod, ako si treba počínať, aby sa človek stal pánom duchov a duší a tým mohol ovládnuť aj neživú prírodu. Podľa neho je mágia technikou animizmu. No napr. A. Lehmann jasne oddeľuje mágiu od náboženstva a techniky.

Najväčšie mozgy nášho sveta sa trápili aj nad podstatou magického pôsobenia. Avicenna vidí podstatu mágie v imaginácii, Campanella zas v pôsobení životnou silou ľudskou na životnú silu každej veci. Podľa G. Bruna mágia riadi prírodné sily využívajúc ich sympatiu a antipatiu; je poznaním duchovných pút medzi bytosťami a usmernením ich trvania pomocou psychickej koncentrácie a silou vôle. Agrippa zas čarovanie definoval ako spojenie, alebo presnejšie ovládnutie inej osoby. Je to puto, ktoré vychádza z čarodejníkovho ducha, jeho očami a prechádza do srdca obete. Zaklínanie je potom prostriedkom k preneseniu účinku.

Jednou z najabstraktnejších, najúplnejších a najjasnejších definícií je tá od Kefera:
"Mágia je využitím neznámych, dočasne nedefinovateľných a konkrétne nedokázateľných prírodných a kozmických síl k určitému, konkrétnemu, definovateľnému a cieľavedomému zámeru."

Pokúsme sa aj my o definíciu mágie. Iste sa zhodneme, že ide o vedomú činnosť využívajúcu dosiaľ vedecky nepreskúmané, neznáme, alebo nedostatočne definované sily ku konkrétnemu, definovanému cieľu. Jej pôsobenie je založené na viere vo vzájomnú spojitosť všetkých javov. Mág sa snaží pôsobiť svojou vôľou, využijúc pritom koncentrovanú imagináciu a rituál, alebo styk s nepreskúmanými, neznámymi alebo nedokázateľnými bytosťami, na skryté vzťahy medzi javmi, aby ich zmenil podľa svojho želania. Hľadá pritom bod rovnováhy, v ktorom želaný účinok môže spôsobiť s minimom použitej energie. Mágia zvyčajne pôsobí na úrovni tradične zvanej "astrálna".

Mágiu máme už definovanú, ale stále nevieme, ako účinkuje. Čo je to astrál? Astrál je súčasnou vedou zatiaľ nedostatočne preskúmané pole obklopujúce všetky objekty a súčasne aj súhrn týchto polí spolu s objektmi existujúcimi na astrálnej nie však (dokázateľne) hmotnej úrovni. Mág pôsobí svojim astrálnym polom na astrálne pole iného objektu, čím vzniká dojem, akoby účinok mal pôvod vo vnútri objektu.

Astrológiu možno tiež interpretovať ako náuku o prúdoch astrálnych síl vyžarovaných Slnkom, Mesiacom a planétami, ktoré v určitom vzore pôsobia na človeka. Práve astrológia a alchýmia, ako známe aplikácie astrálneho pôsobenia, nás učia, že toto je determinované existenciou určitých vzorov, konkrétneho priestorového rozmiestnenia žiaričov astrálnej energie.

Ďalšou vlastnosťou astrálnej energie je možnosť jej naprogramovania mysľou. To znamená, že táto interakcia medzi objektmi sa môže veľmi ľahko a jednoducho stať nositeľkou (niekedy aj veľmi zložitej) informácie. Tá môže obsahovať adresu svojho vlastného cieľu (a teda ho aj aktívne vyhľadávať). Nielen pri tomto použití pozorujeme vytváranie v čase a priestore relatívne stabilných astrálnych polí, niekedy disponujúcich aj určitým stupňom inteligencie.

Samotný pohyb tiež stojí za zmienku. Napriek neexistencii pokusov, ktorých účelom by bolo presné meranie rýchlosti astrálnej interakcie, je rozšírený názor, že mágia môže pôsobiť okamžite(!). To je dôkaz minimálne veľmi vysokej rýchlosti (t.j. blízkej rýchlosti svetla). Pri astrálnej projekcii okrem toho možno dosiahnuť zážitok cestovania do minulosti a budúcnosti, čo znamená, že astrálna energia nepodlieha zákonom klasickej (resp. relativistickej) mechaniky.

Z uvedených faktov vyplýva, že nositeľom astrálnej interakcie nemôže byť nijaká doteraz pozorovaná (alebo skôr preskúmaná) častica a teda ju treba priradiť ako dodatočnú silu k štyrom známym interakciám (silná, slabá, elektromagnetická, gravitačná). Pokúsme sa ju teraz definovať! Aby to bolo ľahšie, ponúkam vám ako hypotézu informácie získané na mojich šamanských cestách do Iného sveta.

Kvantom astrálnej interakcie je častica, ktorú môžeme zaradiť medzi bozóny (spolu s fotónom, hypotetickým gravitónom a nositeľmi ďalších známych interakcií). Je slabo interagujúca s inými časticami (čo môže byť celkom logická príčina toho, že ju ešte nikto nezachytil), podobne ako neutrína, alebo záhadné hypotetické wimpy. Astrálne bozóny sú produkované základnými kameňmi hmoty, kvarkami (preto má všetko v našom vesmíre svoj odraz na astrálnej úrovni). Zatiaľ sme sa pohybovali na pôde vedeckej špekulácie (ak je jej základom hypotéza existencie tejto častice). Teraz ju však opustíme a vydáme sa úplne neznámym smerom, sprevádzaní iba informáciami, ktoré by väčšina vedcov považovala za nedôveryhodné.

Podľa dobre informovaného zdroju v Hornom svete, sa pohyb astrálneho bozónu uskutočňuje v piatich priestorových rozmeroch, nie troch, ako ich pozorujeme. Práve z toho pramení nízka miera interakcie s bežne pozorovanými časticami.
To mu tiež dovoľuje prekročiť "prikázanú" rýchlosť svetla. Vlastne je to druh tachyónu, obľúbenej častice vo vedecko-fantastickej literatúre.

Každý kvark možno definovať niekoľkými vlastnosťami ako hmotnosť, farba, či náboj. Môj zdroj však hovoril aj o ďalšom, dosiaľ nepreskúmanom atribúte, ktorý nazval informáciou (mohli by sme použiť aj slovko vedomie, či duša). A kvantová informácia je prenášaná práve astrálnymi bozónmi. Preto ich možno tak ľahko programovať, preto pôsobia priamo na naše vedomie (v širšom zmysle slova). Naprogramovanie môže dokonca uvoľniť obrovskú energiu uzavretú v tejto častici (inak by mágia nefungovala, pretože energia, ktorou astrálny bozón pôsobí pri svojej interakcii s hmotnými trojrozmernými objektmi, musí byť minimálna).

Predchádzajúce odseky sú z hľadiska kvantovej fyziky len nesúvislou a nedostatočne vyjadrenou hypotézou. Môžu byť však prvým krokom k vytvoreniu kvantovej mágie, ako samostatnej vedy vo vnútri teoretickej mágie. Vysvetľujú totiž mnoho tajomných javov, s ktorými sa vo svojej praxi stretávame.

Ale vráťme sa k mágii takej, akú ju poznáme z knižiek. Ako ju správne použiť? Táto kapitola vám v zhustenej podobe ponúka základy teórie mágie, podľa ktorých dokáže čarovať každý inteligentný človek (pokiaľ má však na to vnútorné predpoklady - prípadné pochybnosti konzultujte so svojim astrológom:-)).

Každý magický úkon vyžaduje existenciu SUBJEKTU (ten, kto čaruje). OBJEKT by mal byť čo najpresnejšie definovaný (aj keď nemusí byť plne pomenovaný a nemusí vôbec v prítomnosti subjektu existovať - viď latentné kliatby chrániace staroveké ceremoniálne predmety a hrobky). Medzi subjektom a objektom existuje vzťah, ktorý treba zmeniť (tento vzťah môže byť absolútne bezvýznamný, t.j. obaja pôsobia kvázinezávisle). TRANSFORMÁCIA vzťahu (želaný účinok magického úkonu) je preto ďalším dôležitým pojmom. Subjekt môže (ale nemusí) definovať aj dodatočné atribúty transformácie (CESTU, ktorou sa bude uberať). Medzi ne patria najmä čas (kedy má kúzlo zaúčinkovať) a priestor (kde má účinkovať, kde sa má dovtedy pohybovať, akým spôsobom sa má dostať k objektu). Presná definícia cesty zvyčajne zvyšuje úspešnosť čarovania.

Skutočný mág označuje prinajmenšom objekt čarovania pomocou jeho pravého mena. To je zvukovým vyjadrením vzťahu medzi objektom a vesmírom. Čo to znamená? Zamyslite sa nad otázkou, kto ste! Ste Ján Hruštička. Tak vás vníma väčšina ľudí. Pre vašu partnerku ste Janko. Vzťah k štátnym orgánom zas vyjadruje rodné číslo. Priatelia vás volajú Janči, pre svojich zákazníkov ste pán hlavný. Tak kto ste? Meno najbližšie vašej podstate, meno označujúce vnútorný vzťah k vesmíru ako celku, nazývame pravé meno. Málokto pozná svoje vlastné pravé meno a ešte menej ľudí dokáže zistiť to cudzie. Keďže pomocou jeho znalosti môžeme veľmi efektívne čarovať, jeho vlastníctvo je veľmi cenné, a tak ho vnímali aj všetky kultúry v dejinách ľudstva.

Základným prostriedkom magického pôsobenia je zaklínadlo. To možno považovať za nositeľa informácie obsiahnutej v magickom úkone (okrem toho by mal takýto úkon obsahovať aj dostatočnú energiu). Zaklínadlo môže mať formu myšlienkovú (predstava), vyslovenú (citácia, alebo iné verbálne zaklínanie), alebo hmotnú (najčastejšie grafickú, v podobe amuletu, či pantaklu). Jeho obsah musí vyjadrovať (jednoznačne) subjekt, objekt, transformáciu, po prípade cestu.

Tak, a práve ste sa dozvedeli niečo o podstate tvorby zaklínadiel. Pre nedostatok priestoru tu neuvádzam príklady, ani nerozvádzam jednotlivé časti výkladu. Musíte si počkať na nejakého štedrého vydavateľa, či sponzora, ktorý by moju odbornú syntézu mágie chcel vydať knižne. Ak ním ste, budem veľmi rád, ak ma kontaktujete v spoločnosti NIRGAN:-).

Isteže samotná teória zaklínania nestačí k tomu, aby ste sa stali úspešným mágom. Musíte vedieť zhromažďovať a skladovať energiu, disponovať vyspelou imagináciou, vytrvalosťou a schopnosťou koncentrácie. No a samozrejme mať v sebe dostatok vôle a lásky, aby ste neskĺzli do niektorej z nebezpečných priepastí číhajúcich okolo cesty Mága.

Ale tým sa dostávame k deleniu mágie na bielu a čiernu. Táto klasická dichotómia (poznali ju už v starovekom Babylone, ale presadila sa až v 12. stor. n. l.) je delením mágie podľa účelu čarovania. Samotná mágia je však len jedna, biela a čierna mágia je rovnakým nezmyslom ako biela a čierna jadrová fyzika. Preto by sme mali radšej hovoriť o bielych a čiernych MÁGOCH (tak ako hovoríme o jadrových fyzikoch zamestnaných v jadrovej elektrárni a jadrových fyzikoch zamestnaných v továrni na zbrane hromadného ničenia). Biely mág svojimi činmi pomáha, čierny ubližuje.

V princípe nikdy nevieme, či astrálnym zásahom niekomu neublížime. Skúmal niekto následky rozháňania oblačnosti nad Banskou Bystricou na búrky v juhovýchodnej Ázii? Vždy ovplyvňujeme viac objektov, než ten na ktorý sme sa zamerali. Preto by sme si vždy mali rozmyslieť, či mágiu v tom konkrétnom prípade musíme použiť, a ak áno, tak kúzlo radšej starostlivo formulujme.

Ale čierny mág ubližuje programovo. Spôsobenie škody je jeho úmyslom. Je to človek, ktorý nepochopil skutočnú podstatu celistvosti sveta, človek, ktorý, ignorujúc zákony kauzality, ubližuje v prvom rade sám sebe. Jeho ego ho sťahuje do hlbín, v ktorých čaká iba šialenstvo.


Smaragdová doska

SMARAGDOVÁ DOSKA

Starobylý text, ktorého pôvod je zahalený legendami, odhaľuje jednoduchými slovami najdôležitejšie zákony mágie. Prinášame vám český preklad Smaragdovej dosky, tak ako ho napísal významný český hermetik, Pierre de Lasenic.

Smaragdovú dosku (Tabula smaragdina) údajne napísal egyptský boh Thowt, zvaný Grékmi Hermes Trismegistos (Hermes trikrát najväčší). Tento krátky, ale veľavravný traktát bol podľa legendy nájdený Alexandrom Veľkým (podľa iných mýtov Apollóniom z Tyany, alebo Sárou) na smaragdovej doštičke.
V skutočnosti bol jej arabský text prvýkrát uverejnený v 8. storočí. Najstaršia latinská verzia je uložená v Bibliothéque nationale v Paríži a predstavuje ju prepis z 12. storočia. Súčasní experti predpokladajú, že Smaragdová doska je egyptského, perzského, alebo gréckeho pôvodu a vznikla pravdepodobne v epoche helenizmu (možno však už skôr).
Nech je jej pôvod akýkoľvek, Smaragdová doska sa stala základom hermetických náuk a západnej ezoterickej tradície vôbec.

Preklad Smaragdovej dosky

Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.

A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodili se z této jediné věci přizpůsobením.

Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej vy svých útrobách, země jest jeho živitelkou.

On jest otcem universálního telesmatu celého světa.

Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.

On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a příjmá sílu věcí hořeních i doleních.

Takto budeš míti slávu celého vesmíru; veškerá hmota prchne před tebou.

Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.

Takto stvořen byl vesmír.

Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde.

Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého vesmíru.

Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.Pentagram
 

Je to päťcípa hviezda v písaná do kruhu, asi najznámejší magický symbol. Má mnoho významov a rozličných interpretácií. Jeden z najčastejších opisov vysvetľuje štyri živly (zem, vzduch, voda, oheň), nad ktorými dozerá duch. Keď sa využíva v rituáloch, väčšinou je nakreslený (pierkom, mečom alebo Athame do vzduchu) na samotnom začiatku a má za úlohu chrániť čarodejnicu. Často krát je aj súčasťou oltára. Ako ochranný symbol sa nosieva aj na príveskoch a pod.

Má viacero využití pri mágii a meditácii, pri objavovaní vlastného vnútra.

Pentakel

Je to vlastne upravený pentagram, ku ktorému sú pridané iné symboli. Opäť má účel hlavne ochranný (magický štít), niekedy vyjadruje zem.
Taktiež sa využíva ako súčasť symboliky celého sabatu (covenu) - napriklad na rozlíšenie skúseností, ktoré daná čarodejnica zvládla, alebo aj ako súčasť runy pri písaní mena čarodejnice. Keď sa používa pri mágii, býva vyrobený z vosku, alebo prírodných materiálov. V niektorých tradíciách sú zhotovované aj zo zlata, striebra, medi či železa. Vtedy sa doň vyrývajú rôzne nápisy a symboli a pentakel sa používa pri vysväcovaní kruhu, ako magická pomôcka alebo ako talizman.

Šalamúnov pentakel - Šalamúnová pečať

Je to mocný symbol, špecializovaný na magické účely. Môže reprezentovať Boha alebo človeka a štyri prírodné živly, spolu s piatimi zmyslami, päť zranení spôsobených Ježišovi a päť bodov ľudského tela a pod. (viz. istý obraz od Leonarda da Vinciho)
Často krát je popísaný menom rôznych síl, ako Boh, Anjel... Takéto talizmany sa používajú na pomoc mágovi ovládať energiu prijatú od dotyčnej bytosti.
Používa sa na otvorenie, ochranu, a zatvorenie kruhu, taktiež ako ochranný symbol proti čiernej mágii a ako symbol "vlády ducha". Tento pentakel je možné nájsť aj na oblečení mágov a pod.

Istá kniha o symboloch vraví: "Ako starodávny symbol sa objavuje v spisoch a obradoch kúzelníkov a je silne spojený s hebrejským mysticizmom; odtiaľ podoba s Dávidovou hviezdou. Vrcholom nahor postavený trojuholník ako symbol ohňa a mužskej energie je dokonale a harmonicky prepletený s obráteným trojuholníkom - symbolom vody a ženskej energie. Základy oboch trojuholníkov sa vzájomne rozdeľujú pod vrcholmi a symbolizujú vzduch a zem. Pečať zobrazuje štyri živly, ktoré v kombinácii s číslom tri (trojuholníkom) vytvárajú magické číslo sedem. Napriek tomu, že Pečať má len šesť vrcholov, vraví sa, že siedmy, neviditeľný, predstavuje duchovný prvok premeny a zjavuje sa vnútornému zraku kúzelníka pri meditácii nad pečaťou."

Otočený pentagram

 

Je symbolom satanizmu a do otočeného symbolu je občas nakreslená aj capia hlava, ako symbol zla. Tento pentagram nemá s wiccou nič spoločné a využívajú ho výlučne ľudia, ktorých priťahuje zloba alebo výsmech Kresťanstvu.

 

Reinkarnácia

Čo ti to povie?

Reinkarnácia je stará viera. Je súčasťou mnohých náboženstiev. Verí sa, že ľudský duch, čiže duša, je božským zdrojom. Ale vzhľadom k vlastnému vývoju je potrebné, aby duša v životě prežila všetko. Reinkarnácia tiež logicky vysvetľuje existenciu ,,zázračných detí". Zázračné deti vládnu vedomosťami, ktoré si priniesli z minulého života. Pre toho kto neverí v reinkarnáciu je ťažké pochopiť i smrť dieťaťa. Aký bol vôbec zmysel života dieťaťa, keď trval len nikoľko rokov?? Dieťa sa naučilo všetko, čo mu bolo určené pre jeho konkrétný život a tak šlo ďalej. Prirovnaním k tomuto sú triedy školy. Vstupujete do prvej tiedy, naučíte sa základom. Keď ju zvládnete, ukončíte triedu a máte prázdniny a potom postupíte do vyššej triedy. V každom živote musíte získať určité množstvo vedomostí a prežíť určité množstvo vedomostí a prežíť určité množstoí zážitkov. Jakmile toto splníte váš život skončí (umiete). Pokiaľ postoupíte do vyššej triedy narodíte se v inom tele. Preto si nepamätate nič z minulého života. Pocit déja-vu je pocit, že už se niečo stalo skôr. Niekterí tento pocit poznajú. Napríklad poznáte človeka a máte pocit akoby ste sa s nim poznali už dávno. V akéj forme sa vraciame na zem?? Niektorí si myslia, že sa nemusíme vrátiť vždy v ľudskej podobe. V čarodějníctve sa verí, že všetky veci maju duše (samozrejme že duše maju i ľudia a zvieratá.).Tí, ktorí nevria v reinkarnáciu, často uvázdajú: Ako to, že ale na svete ľudia stále pribúdajú?? Je to tím, že i duše sa rodia nové a i umierajú. Neexistuje proste počet duší, ktoré sú nesmrteľné to nie. Máme teda ,,Nové duše" - tie prežívajú svoju prvú reinkarnáciu a máme i ,,Staré duše" - tie prešli radou životov.
Odplata.
Reinkarnácia privázda myšlenky na karmu. Karma sa spravidla považuje za systém odmeny a trestu platiacej vo všetkých životoch. Ale ak sa dopustíte zla v jednom živote, budete za to musiet platiť v budúcom. Často sa hovorí o ,,karmických dlhoch" a o ,,karmických trestoch", ale zriedka o ,,karmických odmenách". Čarodejníctvo (wicca) má na toto názor tento: ,,Čiň dobro a dobro sa ti vráti. Ak pácháš zlo, zlo ťa postretne". Výška odmeny i trestu je trojnásobná. Tz., že pokiaľ spácháš zlo, 3x se ti vrátí spät, urobíš dobro 3x sa ti vrátí v dobro. Ale neznamená to, že keď niekomu dáte pesťou do oka, neznamená to, že vám to 3x vrátí, ale že si napríklad v budúcnosti zlomíte nohu či niečo iné. Takéto zážitky nie sú závislé na minulých životoch. Ale tiež nesmiete len sedieť a hovoriť si:,, Všetko je dopredu určené, len to proste prežijem". To nie. Nezabudníte VYTVÁRATE SI SVOJU VLASTNÚ REALITU.

Medziživoty


Dĺžka času stráveného medzi životmi môže byť rôzna podľa vašeho štúdia lekcií a ich integracií s predchadzajucími lekciami. Tiež záleží na potrebnej príprava na budúcom ,,semestri" (živote). K vývoji a pokroku nedochádza len v tomto živote, prebieha i v ,,meziobdobiach". Určita ste počuli o ,,strážných anjeloch". Určite áno. Znamená to, že tu na Zemi duch vždy dozerá na menej vyvinutého ducha. Vzhľadom k tomu, že v medziobdobiach neexistuje čas, dohľad nad duchom spojeným so zemou po jeho celý život nezbrzdí pozorovateľov pokrok. Naopak to bude vzťah niečo ako ,,učitel - žiak".

 

Astrálne cestovanie

(príspevok z internetu)
Je mou povinností nejprve povědět, co vůbec astrální cestování je. Nejedná se zde o cestování jak je známe z našeho života nýbrž o to, které z našeho života neznáme. Astrální cestování je někdy nezýváno OBE, z anglického Out of Body Experience, jenž v překladu znamená mimotělné zkušenosti, volně přeloženo jako zážitky mimo tělo. Co se tím vlastně myslí, zážitky mimo tělo? Jedná se o jev, kdy lidský duch spolu s duší opouští naše fyzické tělo. Předpokládám, že každý ví, co je to zážitek blízký smrti neboli klinická smrt. V takovém případě také duch opouští tělo.V mnohých případech se tak stává po následku nějakého šoku, nehody, či operace. Po chvíli shlédnutí na vlastní tělo se otevře jakýsi tunel, kam pak jdete... atd. U astrálnímu cestování je tomu jinak, člověk nepotřebuje zažít nějaký šok, či nehodu, místo toho klidně leží na posteli a prostě si opustí tělo...

Astrální sféra


Jako se naše fyzické tělo pohybuje po fyzické zemi, tak i astrální tělo potřebuje svojí atmosféru, nějakou onu zemi. A tak se dostáváme k otázce, co jest astrální sféra, nebo prostě astrál. V lexikonu magie můžeme najít definici: nevnímatelná substance ve vnímatelném světě. S tím si pravděpodobně nevystačíme. I když předcházející definice je správná, přece jen potřebuje trochu doplnit. Astrální sféra je opravdu sférou procházejíc naším hmotným světem, je vším ve všem. Matematicky vyjádřeno je nadmnožinou našemu hmotnému světu. Stejně jako atomy a molekuly jsou všudypřítomné ( ale hmotné ! ), tak i astrální sféra je všudypřítomná. Je to něco jako nadsvět našeho skutečného světa. Ovšem s určitými rozdíly. Zde na naší zemi dýcháme kyslík, u moře má tlak 101.25 kPa. Vzduch je tam hustější, oproti například vrcholu vysoké hory, kde je tlak menší, hůře se tam dýchá. Vzduch na takové vyšší hoře je tedy o mnoho jemnější, ale stále přístupný. Na Mount Everestu je vzduch ještě jemnější, tak jemný, že jej člověk potřebuje dýchací přístroj. A tak zákonem analogie můžeme dospět k závěru, že s astrální sférou je to také tak. Ovšem tam venku není žádné nahoře a dole !! U astrální sféry se používá údaj hustoty vibrací. Sama astrální sféra se může rozdělit minimálně na další tři podsféry rozděleny opět podle hustoty, s plynulou návazností. 
Směřem nahoru po ose Y se nám zvyšuje hustota astrální sféry.
Červená odděluje 3 druhy světů, jenž jsou sobě nadmnožinami. Hmotný svět náleží astrálnímu a astrální sféra náleží mentální.
V první části úplně zleva je patrné zvyšování hustoty směrem k fyzické sféře ( dimenzy ), spolu s tím souvisí vnímání času a prostoru v těchto sférách. To vás pravděpodobně upoutalo z druhého sloupce. Je nám jasné, že v našem hmotném světě vnímáme čas a prostor. Prostor jako místnost, ve které právě sedíte a čas strávený čtením těchto stránek :-) Tyto dva důležité principy nám garantují existenci v našem fyzickém světě, bez toho, aniž bychom ze zmatku zešílely.
V nejnižší úrovni astrální sféry je ještě čas a prostor vnímán. Astrální cestovatel má v takovém případě mnoho energie. Má velkou výhodu, že se neztratí ve zmatku ducha. Jasně vnímá prostor a časově vnímá ( pozoruje ) události v prostoru se odehrávající se. Je nyní obrazně duchem, což mu umožňuje procházet zdmi, navštěvovat jako duch své přátele apod. V této části dochází k zážitkům blízkým smrti ( NDE - Near death experience )
Ve střední úrovni astrální sféry postupně prostor mizí, což může astrálního cestovatele uvést ve zmatek. Prostor je vnímán způsobem konečných nekonečných vzdáleností, alespoň ohledně samotného cestování. Astrální cestovatel si v takovém případě pomyslí na nějaké místo a v tom okamžiku se tam nachází. Překonal tedy vzdálenost v nulovém čase. Proti tomu je rychlost světla nudně pomalá. Na cílovém místě již astrální cestovatel vnímá vše tak, jak má.
V nejvyšší úrovni astrální sféry člověk přichází i o vnímání času. Chtěl bych zde upozornit, že čas a prostor z našeho pohledu ubývají stejnou měrou, čili ve střední sféře "čas, prostor již není" bychom mohli nahradit "prostor je, čas ne". V této sféře je člověk schopen cestovat v čase.

Druhy astrálního cestování

Již jsem přečetl mnoho knih pojednávajících o astrálním cestování,OBE,OOBE a lucidním sněni. V každé z nich byla zmíněna jen ta část, které kniha náležela a o ostatních případech se nepsalo. Mylně jsem se domníval, že se jedná o to samé. Později jsem se sám přesvědčil o tom, že tomu tak není. Nyní tedy přejdu k popisu jednotlivých fenoménů:
OBE,OOBE,Astrální projekce je to zkratka z angličtiny Out Of Body Experience, což v překladu znamená zážitek mimo tělo, nebo zkušenost mimo tělo. Když prožíváte tento typ mimotělné zkušenosti, prožíváte ji v reálném čase. To vám umožňuje vnímat události tak, jak logicky jsou - popořadě. Je to způsobeno tím, že se vaše astrální tělo nachází v nejbližší sféře k naší fyzické, jak jsem již předeslal. Pro pochopení uvádím příklad: Když astrálně cestujete a nacházíte se na rušné ulici, vidíte mnoho událostí, auta jezdí, lidi pobíhají sem a tam. Když se podíváte na nějaké hodiny, zřetelně uvidíte pohybující se vteřinovou ručičku. Je to tudíž reálný čas, není zpomalený, zrychlený nebo žádný. Název astrální projekce může svádět k domněnce, že jde jen o projekci utvořenou v mysli, čili vzdálené vnímání místa, ze kterého se údaje reprezentují jako, kdybychom na onom místě byli - stručně, že by se jednalo o mentální putování. Tento název, zejména slovo projekce, je použit, aniž by se o projekci jednalo. Například kniha od Roberta S. Petersona Astrální projekce pojednává o OBE.
Astrální cestování představuje skoro to samé, co OBE, ale s tím rozdílem, že zde žádný čas není. Je těžké popsat svět, kde není čas pro průměrného člověka. Zde se není žádná minulost, přítomnost ani budoucnost a zároveň je tu všechno pohromadě. Opět uvádím příklad pro bližší pochopení: Opět astrálně cestujete a jste na stejném místě co minule, tedy na rušné ulici. Zde ovšem žádná auta nejezdí, lidi nechodí a ptáci nepějí. Je to z toho důvodu, že v žádném čase tu žádní lidé nemohou chodit. Když už však budete na té ulici, spatříte ulici samotnou a baráky, což logicky odporuje tomu, co jsem před chvílí naznačil, že v žádném čase tu žádné baráky stát nemohou. Jde o to, že ony baráky tam stojí například 70 let, za onu dlouhou dobu, co na tom místě stojí, zanechaly v astrální sféře svůj otisk, který je patrný i bez času. Pro bližší pochopení uvádím další příklad: Ocitnete se ve vašem městě na náměstí, vznášíte se tam a prohlížíte si domy. V tom spatříte uprostřed náměstí sloup. To je ale divné, jelikož dobře víte, že tam ve skutečnosti žádný není. Přiletíte k němu blíž, aby jste si ho prohlédli, jediné, co zjistíte, že je skutečný. Dejme tomu, že za měsíc jdete do knihovny půjčit si knihu o minulosti vašeho města. Na některých fotkách či rytinách v oné knize je skutečně zachycen sloup uprostřed náměstí, který jste spatřili, když jste astrálně cestovali. Co se tedy stalo? Byly jste v astrální dimenzi. Ten sloup, který jste tam spatřili stál v letech 1750 až 1938, což bylo 188 let, za tu dlouhou dobu vryl otisk svého tvaru do astrální dimenze kde zůstal.
Lucidní snění jak už název napovídá je vlastně astrální cestování během snu. Možná se vám už několikrát stalo, že se vám zdál nějaký sen a zároveň jste věděli, že to je sen. To asi tak bylo všechno. Abyste měli lucidní sen ( lucid = průzračný ), je potřeba se z onoho snu probrat a změnit chod snu, tak, jak chcete vy. Zdá se vám například, že stojíte na louce, napravo od vás je zlatý poklad a nalevo je fotbalový míč. Normální sen by vypadal tak, že si pokladu nebudete všímat a začnete si kopat s míčem. Vy však z toho snu procitnete, zjistíte tedy, že se jedná o sen. Proč by jste si měli kopat s míčem, když je vedle vás poklad? Tím, že začnete ovládat svůj sen, můžete se jít podívat na onen poklad, což jste původně vůbec neměli udělat. Můžete však i víc, můžete například stejně jako u OBE navštívit své známé a pak se přesvědčit o tom, jestli to co jste viděli byla pravda. Můžete sen například měnit podle celé vaší fantazie, tak jak chcete vy. Můžete se vznášet, můžete nechat vznášet ostatní věci ( telekineze ), můžete předměty ve vašem okolí nechávat mizet a objevovat se ( materializace ), můžete si i vyzkoušet sebevraždu. Co všechno jde měnit ve snu jsme mohli vidět například ve všech Nočních můrách z Elm Street
Mentální cestování Již v úvodu jsem se zmínil o tom, že při astrálním cestování opouští fyzické tělo duch i duše ( astrální tělo ). Při mentálním cestování opouští tělo pouze duch. Je tedy pouze na cestovateli, jaký druh si zvolí. Je samozřejmě třeba brát zřetel na určité rozdílnosti mezi astrálním a mentálním putováním. Při astrálním cestování si cestovatel bere své vlastnosti. Když se nalézá mimo tělo, tak jeho pozorování zahrnují i emoce. Emočně může projevit sympatie či odpor k nějaké shlédnuté věci. U mentálního cestování je člověk je myslícím duchem, bez oněch vlastností, čili jen pozorovatel. Události v něm nevyvolají žádné emoce. Při astrálním cestování je například člověk schopen působit na fyzický svět, přemysťovat věci, klepat a jiné podobné hříčky na postrašení svých známých. Takové věci zde však nenaleznete.
Čtenář pravděpodobně již počal přemýšleti nad onou mentální sférou, podám tedy krátké vysvětlení. Stejně jako astrální sféra je nad sférou fyzickou, tak mentální sféra je nad sférou astrální. Opět zde platí zákon analogie. A stejně jako fyzické tělo nemůže navštívit astrál, tak astrální cestovatel nemůže se svým tělem navštívit mentální sféru, ta již náleží mentálnímu cestování ( duchovnímu cestování ).
Kromě výše uvedených druhů existují ještě další možnosti, které sice nespadají pod tento fenomén, ale mají obdobné výsledky, tím myslím například vidění na dálku. Pravděpodobně si teď myslíte, že až budete astrálně cestovat, tak nerozeznáte, zda se jedná o OBE,astrální cestování, či lucidní sen. Můžu potvrdit, že zpočátku jsem opravdu nevěděl, o co se jedná. S přicházející praxí však sami poznáte, kde se nacházíte, nemůžete čekat nějakou ceduli s nápisem "Toto je vyšší sféra, zde již není čas". Bohužel vás uvedu ještě ve větší nepřehlednost, když vám sdělím, že tyto zážitky mohou být občas spojené, či návazné. Míním tím například přecházení z OBE do snu, pravý přechod nerozeznáte, vše si musíte uvědomit až po návratu do těla.

Obyvatelé astrální sféry


Stejně jako náš hmotný svět má své obyvatele, tak i astrální. Narozdíl od naší planety jsou však roztroušeni po různých sférách, které jim náleží. Platí však stejná věc, že v nižších je jich přece jenom více, stejně jak zde na zemi. Především, jak vás napadlo se jedná o nebožtíky, ti neobývají pouze jednu sféru, ale můžeme je nalézt po téměř všech sférách, s tou podmínkou, že výše se dostanou ti lidé, kteří jsou více duchovně založení a to nejen z teoretického hlediska. Největší materialisti a skeptici ve vše nadpřirozené zaujmou po smrti nízkou sféru astrální úrovně, naproti duchovněji založenější lidé, včetně astrálních cestovatelů budou mnohem výše . Nejsou to však jen oni. Jsou zde i bytosti čistých živlů, což jsou Salamandři ( oheň ), Sylfy (vzduch ), Undiny = Rusalky ( voda ), Gnómové = trpaslíci ( země ). Možná nyní zíráte s určitým posměchem, ale tyto bytosti jsou stejně tak skutečné, jako vy, nebo já a nejsou tedy výmysly pohádek, ovšem astrální cestovatel je bez řádné přípravy nepotká. Jelikož při setkání s těmito bytostmi jsou kladeny různé podmínky, jejichž nedodržení může vést a vedlo by k smrti astrálního cestovatele, tak zde nenaleznete jakýkoli návod na setkání s nimy. Dále jsou to pak andělé, duchovní strážci a vůdci, elementárové, elementálové, larvy, fantómové, démoni a samozřejmě zde také můžete narazit na další astrální cestovatele. Z každou zde vyjmenovaných bytostí se můžete setkat a navázat s ní kontakt. Stejně jako tomu je u lidí, můžete narazit na dobré a zlé bytosti. Stejně jako, když jdete na ulici, tak nevíte, kdo z vašeho okolí je dobrý a u koho je tomu naopak. Pokud vás potká nějaká bytost s negativními vlastnostmi, tak z toho pro příští cestování vyvstane strach a příště již nebudete tak moc chtít opustit tělo.

Kontakt s bytostmi

Jako první vás napadne, jak se s tou nějakou bytostí dorozumíte. Po chvilce přemýšlení snad každého z vás napadne telepatie. Jedná se o tak zvanou kosmickou řeč - řeč myšlenek a idejí. Neexistuje tedy něco jako jazyk, kterým se hovoří. Každý slyší toho druhého v řeči, která je mu nejbližší - u nás tedy v češtině. Každý takto kontaktovaný vnímá tak, jak je zvyklý. Jistě si vzpomínáte na ty experimenty s telepatií, kreslením obrázků a zenerovými kartami - z vlastní zkušenosti tvrdím, že to všechno je zbytečné plýtvání časem, dle mého názoru se nejedná o klasickou telepatii. Když se dorozumíváte s nějakou bytostí telepaticky, tak slyšíte její myšlenky jakoby uvnitř vaší hlavy, zcela jasně a srozumitelně. Nechci vám vnucovat svůj názor o tom, že je lepší snažit se kontaktovat lepší bytosti. Dle vašeho osobního přesvědčení záleží jen na vás, ke kterým silám tíhnete, jestli k dobrým nebo zlým. Rozdíl je obrovský, ty dobré vás plně neuspokojí tím, co vám mohou nabídnout, pokud se nejedná o znalosti. Hlavní je, že vám neublíží. Démoni však nabízejí mnohem víc, jako třeba bohatství, slávu, vědění, moc nad životem a smrtí, zní to lákavě a je opravdu těžké některým svodům odolat, ale nakonec by jste na to doplatili. Dejme tomu, že byste kontaktovali nějakou bytost a uzavřeli s ní pakt. Po zbytek života, nebo na nějakou dobu ( Faust měl smlouvu s Mefistotelem na 24 let ) by vám ochotně sloužil, nebo jeho poddaní. Vše co by jste chtěli a co by bylo v možnostech oné bytostí, by se stalo. Avšak po vypršení lhůty, nebo po smrti by jste se odebrali do sféry oné bytosti a sloužily pro změnu jí.

Astrální pohled


Náš normální zrak ( 2 oči ) nám umožňuje vidět záběr pod úhlem 220° před sebe bez toho, aniž bychom se otáčeli. U astrálního těla tomu je jinak. Když jste mimo tělo, nemáte žádné oči. Představte si, že jste bod vědomí v prostoru, vše vidíte pouze z tohoto bodu, a to vše myslím záběr 360° na obě strany a nahoru a dolu. Vidíte tedy všemi směry v jeden okamžik. To způsobí dost velký zmatek v našem vnímání prostoru. Takže, když se vám to poprvé stane, budete dost vedle… Nelamte si však z toho hlavu, ve většině případů ostatní strany ani nepostřehnete, budete jen vnímat to, co je před vámi. Já si například toto sférické vidění vůbec neuvědomuji. Párkrát se mi stalo, že jsem začal vnímat na víc stran a bylo to docela hnusný.

Efekt Alenka v říši divů


Když astrálně cestujete, mohou se vám přihodit různě divné věci, je to způsobeno tím, že v astrálním světě je všechno možné. Hodně věcí tvoříme vlastníma myšlenkami. Často o tom ani nevíme, co nám naše mysl přichystala. Uvedu malý příklad: Jste například ve vašem pokoji. Vše vypadá jako obvykle, ale něco tu nesedí. Všimnete si, že máte v pokoji dvoje dveře, ačkoli ve skutečnosti máte pouze jedny. Logicky si odvodíte, že ty dveře tam určitě nikdy být nemohli ( neplést si s příkladem o sloupu uprostřed náměstí, kde opravdu kdysi mohl být ). Poletíte-li blíž si prohlédnout ony dveře, zjistíte, že jsou stvořeny absolutně dokonale. Projdete-li normálními dveřmi, octnete se tam, kde by jste čekali, za nimi. Projdete-li ale falešnými dveřmi, tak se většinou objevíte na místě, které neexistuje a kde je všechno možné, můžete také skončit v jiné dimenzi. Kdo četl Alenku v říši divů, ten ví, že je možné úplně vše.

Předpoklady


Když to napíšu stručně, tak žádné předpoklady nejsou až na jeden, ten nejdůležitější: Musíte tomu věřit, pokud budete mínění, že něco jako astrální cestování neexistuje, tak se vám nic nepodaří a opět se utvrdíte na svém přesvědčení. V mnoha knihách jsem četl různé podmínky, co musím učinit, když chci astrálně cestovat. Z vlastní zkušenosti jsem se přesvědčil, že tomu tak není. Stručně zde tedy popíši svá zjištění a vyvrátím, některé omyly, kterými jsem byl stejně jako mnozí jiní mystifikován.
Ležení hlavou na sever
Četl jsem, že siločáry země by měli být v souladu s magnetickým tokem ve vašem těle. Má postel, z které podnikám většinu astrálních cest je na sever, ale to je pouze náhoda. Mnohokrát jsem cestoval, ať již jsem byl hlavou na jakoukoli světovou stranu Ležení na zádech
Je to popravdě nejpřijatelnější poloha, kterou vřele doporučuji, ale opět není nezbytně nutná. Občas jsem opouštěl tělo na boku a šlo to. Výhoda ležení na zádech je tak, že jste méně náchylní k usnutí - jen si vzpomeňte, kolik z vás usíná na boku. Nejíst X hodin před astrálním cestováním
Nevidím důvod, proč by jste to měli dělat. Abych nevzbudil zájem okolí, jdu se po obědě jakoby trochu prospat, ve skutečnosti však hned podnikám astrální cesty. Říká se též, že když už jíst, tak jen lehká jídla. S tímto názorem bych už víc souhlasil. Občas se mi stane, že si lehnu s úmyslem astrálně cestovat, když v tom mi tak hlasitě začne kručet v břiše, že se to nedá poslouchat, takže nemáte klid.
Nepít X hodin před astrálním cestováním
S tím též nesouhlasím, když máte žízeň, jen se napijte, ale nepřežeňte to, ať neběháte často na záchod.
Dostatek klidu
tento nárok preferujte především, nezkoušejte astrálně cestovat, pokud kolem vás chodí lidi, nebo v nejbližší době začnou. Klid je na prvním místě. Bohužel musím říci, že jen těžko se ho dá dosáhnout. Já jsem například bydlel s dvěma bratry v jednom pokoji, nemusím snad říkat, že klid tam byl cizí pojem. Měl jsem však zjištěné dny, kdyby mohl být doma klid. Na takové dny jsem se těšíl, abych mohl astrálně cestovat. Když je doma klid od ostatních, tak vypínám všechny hodiny, které tikají. To nemusíte dělat, já to dělám z toho důvodu, že už mě to nebaví poslouchat. Občas se bohužel vyskytnou vlivy, proti kterým nic nezmůžete: Soused vrtá vrtačkou, venku troubí auto, děti venku hážou petardy….
Nepít alkohol
To je logicky správné, když jste namol, tak hned usnete, žádné astrální cestování. Ovšem může se stát i vyjímka. ( viz zážitek č. 6. Z mých zážitků – dole jsou ke stáhnutí )
Poslouchat klidnou muziku
Nevím, co si autoři těchto názorů myslí pod pojmem klidná muzika. Mylně je rozséván názor o tom, že když jste na duchovním vzestupu, mezi který astrální cestování jistě patří, tak se musí poslouchat klidná meditativní muzika, něco jako new age. Já rozhodně nepatřím mezi ty, kteří by si tuto muziku pouštěli. Poslouchám rock a heavy metal, což mi klidné meditativní nepřipadá a taktéž astrálně cestuji.
Být vegetariánem
Nedoporučuji, tělo by tím přicházelo o různé živiny. Všeobecně panuje názor, že je lepší vyhýbat se masu, když začínáte s duchovními aktivitami. Autoři těchto názorů jsou většinou sami vegetariáni a z toho důvodu vám podstrkávají své ideje. Já rozhodně vegetarián nejsem. Všeobecně bych chtěl napsat, že je vhodné jíst a pít to, na co jste zvyklí.
Zavření očí
Nelze se dostatečně uvolnit a dostat do jiných hladin vědomí pokud máte otevřené oči a zaostřený obraz. Takové věcí dokáží opravdu jen mistři, nebo lidé v hluboké hypnóze

Je taky doporučováno, zda máte zkoušet astrálně cestovat ráno, večer nebo odpoledne. Vůbec na tom nezáleží. Z praxe však nedoporučuji zkoušet astrálně cestovat večer, když usínáte, protože pokaždé usnete. Četl jsem, že nejlepší vhodná hodina je taková, v níž jste se narodili. Tento názor nekomentuji, protože jsem se o něm prakticky nepřesvědčil. Je dobré mít na sobě volnější oděv. Džíny jsou například nevhodné, jelikož jsou pevnější a tvrdší, vezměte si třeba tepláky a tričko. Též odložte hodinky, které máte většinou pevně upnuté


SUBTRAHENTNÍ BYTOSTI=OBYVATELÉ ASTRÁLU

Nu a konečně se dostávám ke svému oblíbenému tématu, tedy o astrálních bytostech. Budu zde povídat převážně o těch, které si vytváříme sami, formou našich myšlenek a našeho podvědomí. Tato oblast mne velice zajímá, protože přímo a napřímo ovlivňuje celý náš život. Co je docela škoda, že málokdo si toto uvědomuje, a přitom je to tak aktuální.

Dělení subtrahentních bytostí

Na úvod - jsou to bytosti, které se rodí na astrální rovině, tudíž běžnému neškolenému oku jsou neviditelné (to samozřemjě neznamená, že když je někdo neznalý nevidí, že neexistují = naopak). Dalo by se říci, že většina z nich jsou odrazem nás samých, vytváříme si je vědomě či nevědomě. Obvykle vědomě je vytváříme když už máme za sebou jistou magickou praxi. Budu o tom povídat dále (tvoření elementárů...). Nevědomě vznikají častěji, než si myslíme. Jsou odrazem našeho psychického stavu a zdržují se v blízkosti naší aury, naše těla. (pozn. : oproti přízrakům, neboli strašidlům, tedy astrálním útvarům, které se poutají pouze na určité místo). doprovází nás všude s námi, ať chceme či nikoli. Uvedu rozdělení :

 • Astrální larvy
 • Strašidelné jevy
 • Služební duchové
 • Egregorické bytosti
 • Démoni
 • Géniové

1) Astrální larvy - dělíme je dle kabalistického učení do dvou skupin, tedy

 • larvy kategorické
 • larvy sanegorické

Vznikají nevědomě a neúmyslně, o to jsou horší, jsou ztvárněním našich špatností. Věnuji jim samostatnou kapitolku.

2) Strašidelné jevy - inu, tyto astrální utvary jak sem již podotkl, jsou vázány k určitému místu, málokdy povází konkrétní osobu. Uvedu malý příklad, na kterém byste si měli udělat aspoň stručnou představu - na určitém místě dojde k vraždě. Oběť, která silou svého obrovského strachu a silou své narušené psychiky během toho utvří velice silnou myšlenku, která se okamžitě promítne na astrální rovině. Vzniká tedy něco, co je odrazem jejího psychického stavu, který je doprovázen vysokým psychickým vypětím. Utvoří je tedy astrální útvar, který má dostatek síly (kterou bere ze strachu oběti), aby nabyl určité samostatnosti. Pokud je oběť skutečně zabita, onen jí vytvořený astrální útvar se od ní "odtrhne" a nadále zůstává na tom místě, kde byl vytvořen a potuluje se zde, občas se jeví jako odraz oné nešťastné události.....tak co, rozumíme si ?

3) Služební duchové - budu o nich více povídat v souvislosti s tvořením elementárů. Tedy je to něco, nějaký astrální útvar, který osoba (mág) vytvoří za určitým účelem. Opět vše osvětlím na příkladu - mág vytvoří silou své imaginace zhuštěním akašického principu (neboli pátého, nejjemnějšího živlu) něco, např. světelnou kouli. Té dá rozkaz, aby u nějaké konkrétní osoby vyvolala nějakou vzpomínku. A odešle ji s tímto příkazem a ona už samostatně pracuje. Toto jest tvoření vědomé. Samozřejmě existují i další.Takto stvoření elementárové mohou získat určitou svobodu a začít škodit, proto je musí mág vždy nějak časově omezit.

4) Egregorické bytosti - tyto astrální útvary mohou nabýt až přílišné samostatnosti, jsou tvořeny buďto účelně nebo ne, záleží na rozsahu věci. Mohou nabývat obrovské síly a nebezpečnosti. Opět příklad - fanatici. Fanatici jdou za svým cílem bez jakýchkoli ohledů - proč - protože všichni společně si utvořili jednoho egregora, který jim dává sílu (tedy ovládá je) činit dál to, co jemu samotnému pomáhá a co ho posiluje. Svého egregora však mají také různé církve, ale i narkomani. Tímto jsem tedy zčásti osvětlil poslední skupinu sub. bytostí.

5) Démoni - teď nepočítám démony, jako takové, nepočítám tedy transempirické entity. O těch budu povídat v kapitolce o paktech a démonech. Zde mám na mysli démony, kteří vzniknou, když se larva nebo egregor nasytí krví - nabyde samostatnosti a "umění" se rozmnožovat.

6) Géniové(heroové) - astrální útvary vyšších inteligencí duchovního světa idejí, odrážející určité struktury "horního světa"

Astrální cestování je užitečná, zajímavá a prospěšná, často karmicky pozitivní praktika. To tvrdím. Nikdo však netvrdí, že je to snadné, a že to není vůbec nebezpečné. Jíst příborem také není úplně bezpečné. Můžete si vidličkou vypíchnout oko a také si můžete způsobit vážná zranění příborovým nožem... Když scházíte po schodech MŮŽETE si zlomit vaz. Ale jak často se to stává? Přesto to není zcela bezpečné. Ani astrální cestování není zcela bezpečné. Může narušit vaši psychiku, mohou vás "napadnout" stvůry z jiných sfér (ale nemohou vám skutečně uškodit).

Pokud astrálně cestujete, nemůžete si nic vzít s sebou, kromě informací a znalostí. Stejně tak se musíte i vrátit - obohaceni jen o informace, znalosti. Během astrálního spojení se mezi vaší duší a vaším tělem udržuje spojení, které vidíte jako stříbrnou šňůru. Kromě vás jí nevidí nikdo, kdo zrovna také astrálně necestuje, a nebo není mimořádně senzibilní. Během astrálního cestování vnímáte většinou čas jinak, individuálně. Astrální cestování nezná omezení vzdálenosti, nezná překážky v podobě zdí ani jiných hmotných bariér. Astrálně cestovat můžete takřka neomezeně dlouho, ale přeženete-li to, uškodí to vašemu fyzickému tělu. A proto opatrně, ale přímo do toho! Je pár věcí, na které nemáte vliv. O astrální cestování se nepokoušejte v přílišném vlhku a za bouřky.

Babské povídačky a pověry o létání čarodějnic na koštěti jsou vlastně odkazem na tradiční využívání astrálního cestování namísto skutečného létání. V minulosti bylo poměrně běžné užívání čarodějnických mastí k dosažení stavu pozměněného vědomí a vnímání. Většina takových přípravků je složena z vysoce nebezpečných bylin (zmínka v části bylinky u blínu), toxických a nezřídka i smrtelně jedovatých pro lidský organismus, jejichž užívání laiky, půl-laiky a začátečníky může mít fatální následky.

Během objevování a rozšiřování vašich astrálních schopností je důležité vybrat si místo a čas, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Běžně totiž, pokud jste vyrušeni během astrálního letu, vaše duše se v přirozené obraně prudce vrátí do těla. Je to cosi jako šok pro celý organismus i duši, být prudce stržen zpět uprostřed cesty, a je to značně nepříjemné až nebezpečné, a proto si zvolte místo a čas, kdy můžete být nerušeni. (Pozor na moderní vymoženosti typu pípající digitální hodinky, mobilní telefon…) Pokud se rozhodnete cestovat doma a v domě jsou i ostatní rodinní příslušníci, je rozhodně dobré jim říct, o co se hodláte pokusit, aby v případě, že vás zastihnou v tomto stavu nebyli tolik vyvedení z míry. Co se týče návratu do těla, který je častým tématem otázek těch, co by chtěli zkusit ale bojí se, je odpověď snadná. Stačí pomyslet, přát si, trošku se soustředit na návrat a sklouznete zpět tam kam patříte – do svého těla – bez obtíží a hladce.


1)Tato metoda se provádí, když jdeme spát. Potřebujete nějaký předmět na který se dokážete soustředit, udržet na něm pozornost, může to být měsíc v úplňku, hvězdy, krystal, ale klidně i oblíbená panenka! Použijte cokoliv uznáte za vhodné.
Jen ne svíčku či cokoliv hořícího!
Tato metoda vyžaduje uspání fyzického těla, proto by jste nikdy neměli nechat hořet bez dozoru. Autorka textu upřednostňuje křišťálovou kouli.
Umístěte předmět na dohled, a lehněte si do své postele. Zírejte na předmět a podřimujte. Prvních několik pokusů může být otravné, můžete dokonce usnout a… …nic. Ale na několikátý pokus to autorce vyšlo.
Stále na předmět zírejte. Jak vaše víčka těžknou, stále zírejte na vytyčený předmět. Vaše oči se nakonec mohou zavřít, ale vy stále uvidíte daný předmět. Stále na něj budete zírat. Posaďte se, vstaňte, a nebuďte překvapení pohledem na své fyzické tělo, klidně spící na posteli.
Autorce tento způsob vyhovuje a funguje. No, a když už jsme z těla ven, využijme toho a dělejme, cokoliv si budeme přát, dokážeme cestovat i na poměrně velké vzdálenosti. Ze začátku však pravděpodobně jako většina budete pocit osvobození od fyzického těla vnímat jako nezvyklý a nepřirozený, a tak se neodvážíte daleko – ale časem vás už nebude omezovat nic.
Tento čas je jen váš. Řekněte lidem že se o toto pokoušíte a nepřejete si býti rušeni.


2)Nekřižte ruce a ani nohy - pokud je křížíme, podvědomě se tak držíme zpátky. Proto je důležité mít nohy a ruce uvolněné. Je třeba, aby vaše astrální cesta měla nějaký cíl. Poprvé je to celkem snadné. Vašim cílem je opustit vaše tělo a vznášení maximálně několik metrů od něj. Při 1. cestě je důležité neopouštět svůj pokoj. Proveďte postupnou relaxaci. Až budete naprosto uvolněni, soustřeďte se na dýchání. Uvědomte si své tělo, ať už je kdekoliv. Uvědomte si místnost ve které se nacházíte a vaše vědomí. Vaše mysl musí zůstat uvolněná a klidná. Myslete na cíl své astrální cesty a na to, jak je pro vás důležité, abyste ji vykonali. Nyní zaměřte svou pozornost na čelo a nechte svou mysl, aby se v tomto místě oddělila od těla. Pravděpodobně budete mít pocit, že se propadáte nebo vznášíte. Za začátku vám to bude nepříjemné, ale nechte věcem volný průběh a nebojte se, strach vás může stáhnout zpět do fyzického těla. Někdy to jde hladce na poprvé a jindy to naopak trvá. Největší potíž je v tom, že lidé často zazmatkují jakmile ucítí, že klesají anebo že se vznášejí. Jakmile ucítíte, že klesáte skrze povrch vašeho lůžka, je to jenom dobře. I zde platí, že první pokus je ten nejtěžší. Je skvělé pokud se vám astrálně cestovat podaří hned na poprvé, ale vězte, že některým lidem to trvá i 4 měsíce zkoušení, než se to naučí. (Pozn.: Eurik; někdy to trvá i déle, záleží na intenzitě snažení a podpůrných prostředcích a okolnostech...) Předpokládejme, že se vám podařilo úspěšně opustit vaše tělo a že se teď nad ním vznášíte. Nyní si v duchu přejte ocitnout se v rohu místnosti, než se vám tuto myšlenku podaří zformulovat, budete tam. Osahejte si stěny a přesvědčete se, jak pevné a poddajné se vám zdají. Záleží to od toho, jak pevného astrálního dvojníka máte. Postupně navštivte všechny rohy místnosti. Nakonec si představte, že se vracíte zpět do svého fyzického těla. Tento návrat bývá někdy snadný a klidný, jindy se však může zdát prudký. Doporučuji se vracet pomaleji, ale i při hladkém dosednutí na zem nejspíše pocítíte náraz. Všeobecně platí, že čím dál jste od fyzického těla, tím je otřes větší. Po návratu do těla zůstaňte chvíli ležet. Potom si zapište své zážitky a pocity. Jakmile se vám cesta zdaří, budete si ji chtít co nejdříve zopakovat, ale radím vyčkat 24 hodin, protože je to přeci jen psychický nápor a i organismus potřebuje čas na vzpamatování se.
Pro druhý pokus je dobré někoho požádat aby napsal na papír pár čísel a slov a papír umístil do svého pokoje. Během své astrální cesty tento pokoj navštívíte a číslice přečtete.
Pomaloučku se uvolňujte. Není kam spěchat. Čím klidnější a uvolněnější budete, tím lehčeji své tělo opustíte. Napodruhé to obvykle jde o mnoho snáz. Strach z neznáma, který všichni prožíváme, se mezitím rozplyne a nahradí jej pocit očekávání. Jakmile dokončíte postupnou relaxaci, představte si, že se propadáte do nicoty.
Znenadání zjistíte, že jste se ocitli mimo své fyzické tělo. Pravděpodobně se budete vznášet cca 30 centimetrů nad ním. Představte si sami sebe jak vstáváte a okamžitě se napřímíte. Pozorněji si prohlédněte své astrální tělo. Představujte si sami sebe v různých šatech a všimněte si, že hned jak na ně pomyslíte, se v nich ocitnete.
Tentokrát si povšimněte i tenoučké stříbrné šňůry, která spojuje astrální tělo s tělem fyzickým. Obvykle je připojena k čelu fyzického těla. Jiní lidé tvrdí, že je připojena k pupku obou těl a nebo k hlavě. Tradiční nauka praví o tom, že když se přetrhne šňůra, dotyčný člověk zemře. V bibli je např. psáno, že člověk zemře ..."když se přetrhne provaz stříbrný"...
Jakmile jsme důvěrně seznámeni se svým okolím, opustíme svůj pokoj. Možná zjistíte, že musíte použít oken nebo dveří, ale můžete též projít stropem nebo zdí. Záleží to na tom, jak pevné je vaše astrální tělo. Pokud jste zahlédli stříbrnou šňůru, teď zjistíte, že se vzpíná do nekonečna, ale i to, že s přibývající vzdáleností od vaše fyzického těla slábne. Též síla, poutající vás k f. tělu s přibývající dálkou slábne.
Nyní si všimněte 3 rychlostí astrálního cestování. První z nich je běžná rychlost, tempo krokem. Druhá se označuje za rychlost střední. Připomíná jízdu autem nebo vlakem, kdy vidíme míhající se krajinu. Třetí je nadprůměrná rychlost. Ta působí, když se během okamžiku přemisťujeme na určité vzdálené místo. Kromě těchto 3 rychlostí existuje též levitace, kterou jste již poznali, když jste se vznášeli nad svým fyzickým tělem.
Představte si sami sebe v pokoji svého přítele, který napsal na papírek ony číslice, které máte přečíst. Porozhlédněte se po pokoji a pokud je v ní i váš přítel, podívejte se co právě dělá. Najděte kus papíru a zapamatujte si je. Není to tak lehké, jak se zdá. Pro některé lidi je totiž obtížné číst, jsou-li v astrálním těle. Proto číslům věnujte nadměrnou pozornost. Nakonec vizualizujte sami sebe ve vašem pokoji a přeneste se ke svému fyzickému tělu. Představte si sami sebe ve svém f. těle a okamžitě se v něm ocitnete. Zapište si čísla. Až se spojíte s přítelem, zjistíte nakolik správně se vám podařilo přečíst čísla. Zjistěte si též, jestli váš přítel poznal, že jste jej navštívili.
Při své další cestě můžete třeba zkusit experiment - manipulaci s předměty z fyzického světa. Nakolik pro vás třeba bude obtížné přenést nějakou lehkou věc. Tak například otočit list v knize by pro vás nemělo být nijak obtížné, ale nejspíš se vám už nepodaří přenést celou knihu někam jinam. I zkušení astrální cestovatelé mají s přemisťováním věcí ve fyzickém světě problémy.
Pokuste se při svých mimotělních zážitcích navštívit co nejvíce míst. Při astrálním cestování můžete okamžitě navštívit jakékoliv místo jen tím, že na něj pomyslíte. Nejprve pro vás bude snazší navštěvovat místa, kde jste už někdy byli a které jste viděli, než ta o kterých máte mizivé představy. Chcete-li navštívit nějaké neznámé místo, je dobré, když si o něm něco přečtete a nebo si seženete fotografii, abyste si je mohli lépe představit. Není třeba na určité místo letět po stejné trase, jak byste to udělali ve fyzickém světě. K cestování na větší vzdálenosti je potřeba velké touhy. Nemáte-li dost touhy, na požadované místo se prostě nedostanete. Občas zažijete nějaký ten šok, ale nebude to nic děsivého. Čas od času budete vtaženi do svého fyzického těla dřív, než byste si přáli a nebo když to budete nejméně čekat. Můžete při tom utrpět otřes i šok. Stane-li se to, v klidu seďte a snažte se pravidelně dýchat. K náhlím návratům do těla dochází ze dvou důvodů. Buď jste si během cesty na své fyzické tělo vzpomněli a nebo vás f. tělo potřebovalo k vyřešení nějaké situace. Setkáte-li se na astrální pláni s něčím děsivým, stačí jen pomyslet na návrat do těla, hned se v něm ocitnete.


3)Další zajímavou metodou je uvolnit se jako při meditaci, celé tělo, a s dechem vyjít jakoby ven, pryč ze svého těla. Po takovém uvolnění a zklidnění, které by mělo trvat kolem deseti minut, se přestaneme soustředit na své tělo, pomalu jej přestáváme vnímat... A pak se v duchu, s plnou koncentrací opřeme lokty a zdvihneme se z postele. A... Pokud jsme byli úspěšní a měli štěstí, naše tělo leží dál na posteli - a my ne! Ano - heuréka, jsme venku, a opět cítíme onen niterní pocit uvolnění a zároveň jakési nevolnosti - že by žaludeční - ale vždyť náš těžký, bolavý či hladový žaludek zůstal tam dole - jsme volní!


4)Lehněte si, zavřete oči a úplně se uvolněte ( toto již dále nebudu vypisovat, pro všechna následující metody to samozřejmě platí ). Představte si, že jste odděleni od těla a ležíte dále ve svém těle. Představte si, že vaše tělo vibruje pomalu a astrální o trochu rychleji. Představte si, že vibrace, které procházejí vaším astrálním tělem můžete cítit, jako kdyby jste stáli před obrovitými reproduktory vysokými jako vy. Dále si představte, že se vibrace astrálního těla zvyšují a narůstají. Toto cvičení opravdu může navodit vibrace, pomocí kterých se dostanete ven z těla.


5)Představte si, že se díváte do nesmírně hluboké studně. Lezete na její okraj a skočíte do ní. Padáte hlavou dolů. Jak takto letíte volným pádem, sledujete přibližující se dno studně. Snažte se představit si pocit padání se všemi detaily. Nechte se tím pocitem unést. Podaří-li se vám to budete doslova "vyhozeni" ze svého fyzického těla.


6)Představte si černou skříňku velkou asi 7,5 cm ve vzdálenosti asi 90 cm před vámi v úrovni očí a trochu nalevo. Podržte si tento obraz asi 30 sekund. Poté si představte stejně veliký šedivý oblak, napravo od skříňky. Oblak nemá přesný tvar, ale je spíše vyšší, nežli širší. Podržte si tyto dva útvary vedle sebe dalších 30 sekund. Nyní si představte paprsek světla, jak vychází ze skříňky a pomalu přechází k šedivému oblaku. Když se ho dotkne, naplní jej světlem. Pocítíte-li přitom nějaké zvláštní vjemy, nevšímejte si jich. Autor této metody píše, že během této imaginace ucítil ostrý pocit podél páteře, pokusil se přitom hodit dozadu, aby to přešlo. Místo toho se pohnulo jeho astrální tělo a on byl venku.


7)Pokuste se určit místo, kde se nachází vaše vědomí, je to mezi očima? Či snad uprostřed hlavy? Ať je kdekoli, pokuste si představit na onom místě světelný bod. Udržte toto mínění světelného bodu několik minut. Světelný bod nemusí mít žádný předepsaný tvar, záleží na vás. Nyní si představte, jak onen světelný bod klesá dolů, do spodní části mozku. Pomalu jej přemísťujte asi o 10 cm níže, pak jím pomalu pohybujte do původní polohy. Celé to několikrát opakujte. To navozuje vibrace, které vás dostanou ven z těla.


8)Co možná nejživěji si představte, že slyšíte nějaký bzučivý zvuk v hlavě. Představte si, že bzukot je zpočátku velmi tichý, ale postupně začne nabývat na síle. Jak bzukot sílí, indukuje ve vás vibraci. Jak zvuk sílí, tak sílí i vibrace, které se zesílí natolik, že vás vyhodí z těla.


9)Představte si malou černou kuličku, která se vznáší v prostoru nad vaším čelem, asi tak ve vzdálenosti půl metru. Představte si, že se kulička začíná pomalu přibližovat k vašemu čelu, zároveň se začíná elektrizovat tak, že kolem ní můžete vidět malé blesky. Vzniklé výboje na kuličce vydávají bzučivý zvuk. Snažte se toto silné elektrické pole i pociťovat. Jak se kulička stále blíží, cítíte zvětšující se napětí, bzučivý zvuk nabývá na intenzitě a stále sílí. Kulička se zastaví asi 2 cm od vašeho čela, začne se pohybovat směrem k nohám a zpět. Během toho ve vás začnou vznikat vibrace v místě, nad kterým kulička zrovna bude, tyto vibrace budou stále sílit, i když se kulička přesune jinam. Toto by mělo navodit vibrace, které vás dostanou ven z těla.

Čerpáno ze stránky http://iglu.cz/marlitan/, http://www.mujweb.cz/www/bigbratr/, http://magie.unas.cz/astral.htm, knih: Astrální magie(ARGONI), Astrální cestování pro začátečníky(WEBSTER), Astrální projekce(Peterson), Praxe magické evokace(Bardon).

AC sa nám môže v podstate podariť dvoma spôsobmi a tu buď vedome opustiť telo, a dostať sa tak do astrálu, alebo vedome opustiť snove jazierko, už mimo tela počas snívania.

Pre prvý spôsob je zvyčajne nutné dosiahnuť tranz a to roznymi uvoľnovacími metódami. Ja používam tento postup:

Ľahnem si napr. na posteľ a počkám, pokiaľ mi ustane dych a ukľudní sa myseľ. Pomáha tomu negatívny stav, tj. strav mysle bez myšlienok. Potom začnem skontrolujem svoje telo, či nie je napäté a začnem ho uvľnovať od nôh až k hlave, po častiach (ľavé chodidlo, ľavé lýtko...). Každú časť akoby predýchavam, čiže maginujem že dýcha, súčasne s pľúcamia pri každom výdychu z časti odpadá napätie a dostáva sa do nej uvoľnenie a únava. Základ je udržať koncentráciu a neblúdiť počas uvoľňovania myšlienakmi niekde inde, lebo tak to nemá zmysel. tu je nutná koncentrácia a uvoľnenie, ktoré musia účinkovať súčasne. Tak sa uvoľníme a udržíme pri vedomí, tj. nezaspíme. Keď som sa uvoľnil, opäť použijem negatívny stav, no nie na ldhšie, ako na 2 min.
Teraz by sme mali byť uvoľnený. Či sme dostatočne uvľnený zistíme podľa toho, či je vnímanie častí tela normálne. pokiaľ zistíte, že si prestávate cítiť jednotlivé časti telo, vtedy ste dostatočne uvoľnený.
Teraz začneme imaginovať niečo, čo predstavuje buď padanie, alebo vznášanie sa. Pokiaľ budete imaginovať udalosti, ktoré sú pre fyzické telo nebezpečné (napr. padanie z mrakodrapu na zem) o to bude väčší efekt. Môžete tiež imaginovať padanie do studne, zostupovanie po schodoch do tmaej pivnice,alebo šplhanie sa po lane nahor. Všade je však nutná skoro reálna imaginácia, pokiaľ tomu uveríte, len vám to pomôže.
Ďalšie možnosť je imaginovať žiariacu guľu niekde nad vašimi očami, ktorá sa pomali približu a vzďaluje. Pomaly bude naberať rýchlosť, až sa bdue pohybovať veľmi rýchlo a na veľkú vzdialenosť. Vtedy sa jej chytíte. Pokiaľ vás to "nevzhodí" vo z tela, tak vám to aspoň prehĺby uvoľnenie.

Teraz bz ste sa už mali nachádzať v tranze. Je to zvláštny pocit, na ktorý si bduete musieť zvyknúť. niektorý sa ho zľaknú, niektorým sa páči:p Ja pri tranze cítim akoby stratu stability, keď prestávam cítíť postel, poprekrúcanú polohu končatín, niekedy vybrácie, nevnímate nič okolo vás, akoby ste si sami boli vesmírom. Potom ako sa tranz prehlbuje začínam mať pocit, akoby sa moje telo začalo zmenšovať, až hop vôbec necítim a cítim viem len o približnom umiestnení tela. Pokiaľ as neudržíte dostatočne pri vedomí, hlavou sa vám začnu preháňať rôzne nelogické myšlienky, niečo ako sny. Pokiaľ ich ustriehnete, takto si pasívn ešte viac prehĺbite tranz, no ak nie, pravdepodobne zaspíte.

V tranze si človek perfektne oddýchne a zažije pocity, aké asi doteraz nezažil. Občas mám pocit, akoby sa mi otvorili nové zmysli, ktorými tieto pocity vnímam. Ak bude skúšať AC, alebo len tranz, zabezpečte si, aby vás nikto nevyrušil. Je to veľmi nepríjemné, ak sa vás v tranze niekto dotkne.

Samotné opustenie tela záleží od hĺbky tranzu. Občas máte pocit, že stačí len pomyslieť na to, že chcete ísť vona ste tam. No väčšinou to nie je také jednoduché. Prehlbovaním tranzu vás to môže vyhodiť von aj "samo".

Základy astrológie

 

Čo by si mal vedieť?

Veštebné techniky patria k elementárnej náboženskej praxi, takže ich začiatky sú zcela nedohľadné ľudské prehistórie. Niektoré populárne techniky v staroveku (napr. veštenie z vnútorných orgánov obetovaných zvierat) behom storočí stratili obľubu, iné osvedčili schopnosť inovácie v nových spoločenských podmienkach. Taktiež je možné povedaťi i o výsledkoch veštieb (teda o proroctvách): mnohé nenávratne zapadli, niektoré sa periodicky vracejú a vďaka svojej nejasnosti získávajú novú
pozornosť zvlášt v dobe společenskej neistoty či priamo zvratov. Príkladom môžu byt Sibyline knihy, dochované z neskorej antiky (asi z 5. stol.), alebo ranné novovoké proroctvá Nostradama.

Navzdory premenlivosti ľudských civilizácií zostáva astrológia pravdepodobne najpopulárnějšia
veštebná metoda. Astrológia sa snaží skúmať súvislosť medzi vesmírom (makrokozmom) a človekom, popr. zvieraťom, alebo dokonca společenskou inštitúciou (mikrokozmom). Vychádza z predpokladu, že ich osud (alebo aspoň dispozícia) je určený (alebo významne ovplivnený) zdanlivým postavením nebeských talies na oblohe v okamihu ich zrodenia či založenia a že osud naďalej s tímto postavením v každom okamihu korešponduje. Odhalenie minulého osudu alebo veštba budúceho osudu,potom záleží na výklade horoskopu, zakreslenej polohe hviezd a planét v dôležitom okamihu života. Najčastejšie kúmaným okamihom je narodenie (natívni horoskop) alebo určitá svetovo významná udalosť (mundanní horoskop).

Horoskop tvorí astrológ zakreslením vzájomných polôh Slnka, Msiaca a planét (aspektov), určením postavenia týchto nebeských telies v 12 znameniach zverokruhu (medzi nich je rozdelená obloha) a v úsekoch nebeskej sféry (v domoch), zakreslením ascendantov a descendentov (východného, resp. západného priesečníka ekliptiky a obzoru), zakreslením stredu a hĺbky neba a dalšími úkonmi. Tento graf potom astrológ interpretuje na základa rôzných takých predpokladov, ako napríklad že každá planéta určuje iným spôsobom duševnú výbavu človeka apod.

>> Planéty se pravidelne pohybujú v páse oblohy po určitej obežnej dráhe o sklone 23° od nebeského rovníka, táto dráha sa nazýva ekliptika, alebo i zvieratník, či zodiak.
>> 360° zodiaku (zvieratníka) je rozdelených znameniami na 12 zhodných výsekov, teda každá z nich zodpovedá 30°. Každý z výsekov prislúcha jednému znameniu zverokruhu. Pokiaľ som to správne pochopila, každé znamenie je teda v jednom dome, deliaca čiara medzi nimi se nazývá "vrchol". Slnku trva zhruba mesiac, než prejde všetkými.
>> každý rok 21. marca vstupuje Slnko do znamenia Barana, nastáva Jarná rovnodennosť. Presne o mesiac neskôr a o 30° ďalej vstúpi do znamenia Býka atď...
>> Miestny čas je rovnaký ako dekrétny čas len v mesteach, ktoré ležia presne na príslušnom poludníku.Je nutné brať i zemepísnu dĺžku miesta narodenia.Jeho rozdiel k času svetovému (UT) sa rovná zemepísnej dĺžke miesta, ktoré sa k UT na východ od príslušného poludníka pričíta, na západ odpočíta.
>> Svetový čas (UT,SČ, GMT) byl zavedený r. 1925 Medzinárodnou Astronomickou Uniou. Je to stredný slneční čas greenwichského (nultého) poludníka. (Od 1.1.1925 bol meraný od polnoci; pred tým v astronómii začínal deň na poludnie.)
>> Časové pásma - svet delíme na 24 pásem.Rozkládajú sa od 7 1/2° do 7 1/2°po oboch stranách poludníkov.
>> Pomocou horoskopou nejde zistiť pohlavie, farbu pleti, ani národnú a náboženskú príslušnosť, etické postoje, zmysel pre hodnoty atď.
>> Základom astrológie sú dve veci, 1) časová periodicidíta všetkých javov, 2) symbolické vyjadrenie
>>Polohu hviezd určujú 4 faktory : deklinácia, rektascantia, šírka a dĺžka.
>> S priebehom rokov sa tiež mení poloha jarného bodu. Celú ekliptiku prebehne za 25 200 rokov, čo znamená, že se za 70 rokov posunie o jeden stupeň. Pohyb je nazývaný "praecesí" a časovo to je "platonický rok".
>> V astrólogii známe trojaký význam "dňa". Známe 3 druhy dňa a je treba pracovať s dňom "hviezdným".

Cyklus 12 znamení

Baran

21. marec - 20. apríl
Baran predstavuje princíp vôle a proces bytia. Úlohou Barana je v človeku prebudiť prvotný záblesk vedomia, pocit ega. Tradične je spájaný s odvahou, iniciatívou, nezávislosťou apod. Jeho cyklický význam vyplýva zo skutočnosti, že začína v okamihu jarnej rovnodennosti, teda v okamihu vyrovnania síl dňa a noci. Život, ktorý ležal celú zimu pod vrstvou snehu sa začína prebúdzať. Žiadna prekážka nie je dosť veľká, aby zabránila novému životu dostať sa z temnej ríše zeme k slnečnému svetlu.

Býk

21. apríl - 20. máj
Býk predstavuje princíp vlastného úsilia - pôvodná surová energia tryskajúca zo znamenia Barana začína postupne naberať konkrétny smer. To, čo sa na začiatku všetkými silami predieralo na svetlo, si teraz musí zaistiť svoje pevné ukotvenie v zemi. Mladé výhonky sa snažia korienkami pevne uchytiť a zároveň sa tak postarať o zásobovanie výživnými látkami. Býk býva tradične spájaný s vlastníctvom, rozhodnosťou, stabilitou apod. V humanistickej astrológii predstavuje fázu posilnenia sebavedomia prostredníctvom stotožnenia sa s hmotou.

Blíženci

21. máj - 20. jún
Blíženci sú odrazom procesu vytvárania vzťahov a teda ďalším krokom k rozvoju osobnosti. Zatiaľ čo Baran prináša energiu, Býk dáva energii tvar, Blíženci pridávajú intelekt. Pretože sa jedná o znamenie premenlivé a zároveň vzdušné, je z celého Zverokruhu znamením najmenej stálym. Rastlina, ktorá sa dobre zakorenila a má dostatok výživy, začína teraz kvitnúť a rozrastať sa všetkými smermi. Jej vôňa láka hmyz, ktorý roznáša jej peľ na ďalšie kvety a vytvára tak kontakt medzi rastlinami. Poslaním Blížencov je posilnenie pocitu istoty. Tradične je toto znamenie spájané s každodenným životom a všetkým, čo život prináša, teda nestálosť, nekľud, dvojzmyselnosť.

Rak

21. jún - 20. júl
Rak predstavuje princíp rastu. Energia sa koncentruje, oblasť činnosti sa začína veľmi úzko vymedzovať. Jeho poslaním je integrácia. Keď kvety opadajú, sťahuje sa život rastliny späť dovnútra. Energia sa sústreďuje v nových zárodočných bunkách, okolo ktorých sa vytvára ochranná a vyživujúca vrstva plodu. Rak okrem iného začína vypĺňať doposiaľ zanedbávanú citovú zložku človeka. V tradičnej astrológii znamená spojenie s domovom, rodinou a už menovanými citmi. U žien by sa dalo hovoriť o materskom inštinkte.

Lev

21. júl - 20. august
Základná štruktúra vývoja osobnosti jedinca je v znamení Leva ukončená. Lev prináša sebauvedomenie, potrebu sebavyjadrenia a obdivu. Poslanie Leva je realizácia jedincových zámerov. V najteplejšom období roka začína vytrvalá snaha rastlín prinášať svoje ovocie. Dozrievajú plody, ktoré okolitému svetu predvádzajú divadlo rôznych tvarov a farieb. Príroda dáva na obdiv svoje márnotratne rozhadzované bohatstvo. Lev býva tradične spájaný s tvorbou, sebadôverou, egoizmom, dôstojnosťou, ale tiež so zábavou a rozkošou.

Panna

21. august - 20. september
Panna sa orientuje na spoločnosť. Oproti povýšenému Levovi je Panna doplnená o aspekt spoločnosti a teda aj schopnosti podriadiť sa - záujem spoločnosti sa dostáva do popredia. Poslaním Panny je usmerniť emócie. Ak chce mať človek z úrody plodov úžitok, musí sa dať do práce. Musí dôkladne naplánovať zber, pri ktorom treba dôkladne oddeliť zrno od pliev a zásoby dobre uskladniť. Znamenie Panny býva tradične spájané s kritikou, intelektom, náročnosťou, analýzou a zmyslom pre detail.

Váhy

21. september - 20. október
Váhy predstavujú idealistické princípy. Osobnosť sa vo Váhach snaží nadväzovať kontakty s okolím, začína seba samu chápať ako súčasť spoločenstva. Poslanie Váh je zapojiť jedinca do spoločenského celku. Po námahe a úsilí neskorého leta sa už ľudia nestretávajú preto, aby organizovali prácu, ale preto, aby si užívali jej plody a spoločne sa o ne delili. A zatiaľ čo si príroda oblieka farebný šat, človek si konečne nájde čas pre pekné veci života. Tradične bývajú Váhy spájané so spoločenským vedomím a so vzťahmi s okolím.

Škorpión

21. október - 20. november
Škorpión je najkomplikovanejšie znamenie Zverokruhu. Je to najmenej chápaná kvalita a preto tiež ľudia v tomto znamení bývajú často odsunutí pre svoju povahu na okraj spoločnosti, bez toho, že by boli pochopení. Škorpión je prvé znamenie Zverokruhu uvedomujúce si smrť, ktorú vníma ako proces zmeny. Poslanie tohto znamenia je stať sa väčším a túžba po transcendentnom živote. Odumieranie rastlín, ktoré svoje semienka "pochovávajú" do zeme, upozorňuje na pominuteľnosť všetkého živého. Rovnako ako pestrá rozmanitosť prírody spráchnivie na zemi v humus, vyrovná smrť všetky rozdiely medzi ľuďmi. Tradične je Škorpión spájaný so sexom, vôlou, mágiou, okultizmom, žiarlivosťou, skúmaním podstaty vecí.

Strelec

21. november - 20. december
Týmto znamením pokračuje vývoj individua v sociálnej oblasti. Spoločnosť začína byť chápaná viac v abstraktnej úrovni. Strelec sa snaží preniknúť do podstaty spoločenských javov a prostredníctvom spoločnosti sa tiež realizuje. Poslaním Strelca je rozvoj a integrácia spoločenstva. Viditeľný život vonku už vyhasol - ostáva však istota, že po smrti prírody príde nový začiatok života. Pre človeka je to signál, aby zdvihol svoj zrak k oblohe a nasmeroval ducha k výšinám. Tradične je Strelec spájaný s filozofiou, náboženstvom, idealizmom, vzdelaním.

Kozorožec

21. december - 20. január
Kozorožec predstavuje princíp spoločenskej funkcie - proces dosahovania spoločenského postavenia a energiu používanú ku kolektívnym spoločenským účelom. Kozorožec prijímá platný spoločenský poriadok, jeho pravidlá a princípy. Poslaním Kozorožca je spoločenská integrácia. Život v prírode sa ukryl pod snehom a ľadom. Prísna disciplína v používaní zásob je nutná, aby sa zaistilo prežitie všetkých. Potreby jednotlivca nič neznamenajú - musí sa bezpodmienečne podriadiť pravidlám spoločenstva. Tradične je Kozorožec spájaný s postavením, politikou, dôverou v spoločnosť, ambíciami na zaradenie sa do spoločnosti.

Vodnár

21. január - 20. február
Vodnár je základným stavebným prvkom spoločenstva. Predstavuje spoločenské prejavy, proces vyjadrovania spoločenského postavenia a energiu k tomu používanú. Vodnárovým poslaním je zaistiť patričnú odozvu na spoločenské potreby. Do prírody sa vracia pohyb, dlhšie dni lákajú opäť von, všetci cítia, že čas obmedzovania skoro skončí. Karnevaly sú jasným vyjadrením tohto pocitu. Záväzné pravidlá sa vedome porušujú a "stavajú na hlavu", blázon sa stáva kráľom, kráľ bláznom. Tradične býva Vodnár spájaný s vedou, genialitou, politikou, ale aj revolúciami a humanitou.

Ryby

21. február - 20. marec
Ryby, dvanáste a teda posledné znamenie zverokruhu. Druhé veľmi rozporuplné znamenie. Nakoniec už v grafickom znázornení Rýb vidíme dve proti sebe plávajúce ryby, čím je jasne vystihnutá samotná rozpoltenosť tohto znamenia. Rybami je vývojový cyklus individua dokončený. Poslaním Rýb je dosiahnuť v konečnej fáze súlad medzi oboma protichodnými životnými energiami. Koniec zimy sa blíži, voda vystupuje z brehov, pôda je rozmočená, leží tu bez formy a ľadom. Zdá sa, že všetko sa nachádza v prechodnom stave, čakajúc na nový cyklus života... Tradične bývajú Ryby spájané s mysticizmom, senzitivitou, hlbokým pocitovým rozsahom. Ryby môžu tiež často riešiť svoje osobné problémy útekom z reality, či sklonom k závislosti na alkohole, drogách apod.

Mini veštenie

(viac menej pre laikov)
 
Kávové symboly
anjel - čakajú Vás dobré správy auto - čaká na Vás veľké štastie bajonet - stretne Vás nešťastie
balón - krátkodobé starosti bábätko - malé, ale vážene starosti lekár, sestra - choroba
borovica strom - udalosť v zime loď - úspešná cesta bubon - škandál vo vašom súkromí
kytica - čaká vás štastie dvere - nevšedný zážitok krík - nečakané štastie v živote
ovocie - postúpite v zamestnaní sopka - ste pod vplyvom citov vlk - závisť okolia voči vám
veslo - starosti vám vyrieši priateľ vodopád - nečakaný úspech v láske husle - sebecké vnímanie partnera
veniec - čaká vás ocenenie práce holub - zlepší sa vaše postavenie letiaci holub - dôležité správy pre Vás
klenoty - všetko dobre skončí havran - nepríjemné správy gajdy - budete rozčarovaní
hus - napadne vás nečakane riešenie gondola - prežijete romancu gramofon - dlho budete spokojní
dalekohľad - budú problémy v budúcnosti, kvôli skrývaniu strom - naplnenie ambícii vďaka pevným základom dúha - veľké nečakané štastie v osobnom živote
čert alebo diabol - zlé znamenie o pokušení vášho charakteru žaba - zmena zamestnania alebo bydliska, ktorá bude dobrá žena - nespokojnosť s odhalením tajomstva
žirafa - dobre si vopred rozmyslite, čo poviete, lebo neuspejete zámok - zmierte sa so situáciou, nezlepší sa vo váš prospech zebra - čaká vás nestály život s partnerom alebo partnerkou
zajac - nebudte ostýchaví, lebo nič nepresadíte budova - presťahujte sa, veľmi si pomôžete drak - máte tajného nepriateľa, ktorý vám chce zle
hviezda - dobré znamenie, nečakané šťastie v podobe výhry viac hviezd spolu - úspech príde, ale nenaplní vás radosťou sedem hviezd spolu - veľmi zlé znamenie, pod povrchom sú problémy
zvon - spokojnosť okolia s vašou prácou dva zvony - pripravte sa na svadbu tanečník - rozčarovanie z poznania partnera alebo partnerky
písmeno alebo písmena malé - osoba na vás myslí a chce vám pomôcť jablko - čakajú vás pracovné úspechy vajco - nečakané pracovné úspechy, ale veľmi nestále
jazdec na koni - rýchlo konajte tak ako cítite, inak bude neskoro jedla strom - dotkne sa vášho srdca umelecké dielo kamene - čakajú vás problémy s úradmi
otvorený visiaci zámok - prekvapenie príde v priebehu pár dní zatvorený visiaci zámok - prekvapenie, z ktorého budú len starosti ťava - vytrvalosť vám napomôže všetko vyriešiť
pazúr - váš priateľ, je v skutočnosťi váš nepriateľ a odhalí sa čapica - malé starosti, ktoré elegantne vyriešite a získate obdiv brána - začiatok štastnej budúcnosti v blízkej dobe
lyžica - budte veľkorysí k prosbám o pomoc, vyplatí sa vám to klokan - veľké štastie nájdete vo vašich blízkych velryba - neuveriteľné pracovné úspechy stmelia vašu rodinu
dáždnik - prezieravo sa skryte a nerobte nič navonok klaun - stretnutie priateľov, dobrá zábava, ale aj drobné starosti kľúč - otvárajú sa pred vami nové možnosti
otvorená kniha - čakajú na vás príjemné povinnosti zatvorená kniha - problémy v zamestnaní, ale v škole kométa - nečakaná návšteva s dobrými správami
kôň v behu - milostné dobrodružstvo na obzore stojaci kôň - nečakaná romanca a vzplanutie kroky - presadzujete sa intenzívnejšie
kočiar s koňmi - budete potrebovať neuveriteľnú silu na riešenie krídla - dostanete správu, ktorá vám zlepší náladu krokodíl - čakajú vás problémy
kríž - dávajte si pozor na zdravie, hrozí vám ohrozenie uzavretý kruh - dobrý symbol úspech, svadba, narodenie potomoka prerušený kruh - budete z riešenia problému rozčarovaní
kruh v blízkosti uška šálky - nečakaný prílev peňazí, ktorými vyriešite problém hruška - vaša práca vám prinesie zaslúžený úspech kapusta - komplikácie v zamestnaní vás oberú o veľa síl
dom - stavajte všetko na istote džbán - uzdravujete sa a čaká vás výhra v spore kukla - dosiahnete slávu a úspech, ak vytrváte
labuť - postupujte veľmi diskrétne a pomaly lev - pomôžu vám vplyvní priatelia lampa v blízkosti uška šálky - dostanete peniaze za poctivosť
lampa na dne - niečo vás zraní vo vnútri, osobná strata dve lampy - čaká vás druhé manželstvo alebo partnerstvo reťaz - zúčastníte sa svadby, kde spoznáte riešenie problému
motýľ - nestále názory vám poškodia líška - priateľ vám radí neúprimne rovná čiara - postupujte poctivo
tvár človeka - čaká vás zmena po zábave hrniec - ostatní vám nezištne pomôžu maska - budete obeťou podvodu
meč - sklamete sa tých, ktorím veríte medaila - vaši blízki ocenia vašu snahu monštrum - vyhýbajte sa násiliu v presadzovaní svojich názorov

opica - konajte opatrne, niekto vás chce oklamať

medveď - čaká vás spoznávacia cesta mesiac v splne - šťastie v láske nenechá na seba čakať
mesiac v nove - nové zamestnanie vám prinesie poznanie polmesiac - oneskorené šťastie príde orámovaný mesiac - nerobte to všetko len pre peniaze
myš - utrpíte malú škodu most - na ceste k úspechu je malá prekážka vo vás motyka - cesta k cieľu bude veľmi namáhavá
sieť - dávajte si pozor, lebo číha na vás pasca nôž - prerušenie vzťahu s nejakým mužom hudobné noty - veľké štastie o mesiac
oko - prehliadli ste dôležitú vec orol - všetko sa na dobré obráti postava človeka - príde k vám nečakaná návšteva
padák - vyhýbajte sa konfliktom, lebo prehráte balík - o pár dní príde prekvapenie v oblasti majetku palma - zahodte starosti za hlavu, vyriešia sa jednoducho a sami od seba
náhrdelník - pevný zväzok bude chcieť niekto narušiť náhrdelník roztrhnutý - váš vzťah sa ukončí náhle ovca - nechajte si poradiť od priateľov
kačica - peniaze ktoré čakáte sú už na ceste pavúk - dostanete väčšiu sumu peňazí potkan - zradia vás tí, ktorým dôverujete
pyramída - zostante vo svojom presvedčení, musíte vytrvať pištol - hrozí vám nebezpčenstvo vrch, kopec - máte veľké ambície, bude vás to stáť veľa síl
okno - vytriedte si rady svojich priateľov, klamú vás prsteň - dostanete ponuku na zaujímavú prácu dva a viac prsťeňov - nikam nechodte, k ničomu to nepovedie
koľajnice - čaká vás dlhá ale prospešná cesta včela - uznanie vašich činov, povýšenie rak - nepriateľ za vašim chrbtom
ryba - bude sa vám dariť v práci had - niekto vám chce ublížiť vedome kvet ruža - čaká vás popularita
ruka - neodmietnite pomoc rukavica - niekto vás provokuje a vy ste naleteli sviečka - pomôžu vám cudzí ľudia
sekera - zo záležitosti sa vyvinú problémy kotva - prestante sa už stresovať z nedosiahnuteľného slon - úspech príde, ale neskoro
písmená abecedy - začnete novú éru svojho života v súvislosti s písmenom sova - urobíte chybu a bude z toho škandál stolička - nečakaná nepríjemná návšteva
šípka - zlé správy o financiách stôl - dostanete písomne dobré správy stlp - hľadajte podporu vo svojich blízkych
slnko - zlepšenie zdravia slnečník - nový vzťah na obzore taška - zarobíte ľahko peniaze
čerešňa - dobré výsledky v práci delo - správy od uniformy anténa - zapletiete sa do milostnej záležitosti
trojúholník - čaká vás niečo nečakané trojuholník smerom dolu - neuspejete v boji s úradmi fľaša - budete spokojní so výsledkom
chobotnica - príliš ste podľahli rozkošiam, prestante s tým topánka - zmena k lepším pomerom kostol - dajte málo a dostanete veľa
pohár, šálka - vaše partnerstvo bude stále stan - budete celý rok veľa cestovať mušla - počúvajte hlas svojho srdca
barle - v poslednom okamihu vám pomôže dobrý priateľ palica - neriešte to násilím čísla akékoľvek - zmena za počet dní, ktoré vyšlo

Veštenie pomocou kocky

Nie si si istá svojou láskou?Žiaden problém,kocky ti poradia.

POTREBUJEŠ: kocky,papier,ceruzku alebo pero

RITUÁL:na papier napíš 6 rôzných riešení svojej situácie 1.) na rovinu mu poviem čo si myslím,2.) nechám to tak....
Potom hoď kockou a mysli na svoj preoblém.Pod číslom ktoré ti padne nájdeš svoje riešenie,po krátkom čase budeš mať jasno :))

Hodina a deň narodenia

0:00-02:00Nepoznáš hranice

Rád(a) skúšaš všetko,čo je nové.Zaujíma ťa,kde sú hranice,za ktoré už nemôžeš ísť.Baví ťa pozorovať reakcie ľudí v tvojom okolí.Práve preto si vždycky stredom pozornosti všade,kam vojdeš.A to ťa fakt veľmi teší!

02:00-04:00-Obletovaný(á) a hýčkaný(á)

Ľudia,ako si ty,si užívajú život plnými dúškami.Pri pomyslení na deň strávený nakupovaním,na super párty alebo búrlivý víkend sa ti rozbuší srdce.Pokiaľ ide o lásku,túžíš aby ťa tvoj protiklad neustále hýčkal a obletoval.Si proste taký ich drahokam!

04:00-06:00 Nejlepší(-ia) kamarát(ka)

Presne vieš čo chceš a naviac ti nevadí povedať to druhým narovinu a otvorene.Svojich priateľov máš rád-a takých,akí naozaj sú,protože se nerad(a) pretvaruješ.TO isté očakávaš i od nich.A to z tebe robí tu najlepšiu kamarátku(-a) pod slnkom!

06:00-08:00 Spoliehaš sa na srdce

Si veľmi citlivý(á) a väčšinou sa riadiš svojím srdcom.Dokážeš sa ľuďom pozrieť do duše a spoznať,akí sú a jak sa k tebe budú chovať.Práve tento ,,radar" ťa ochráni pred zlým výberom svojho opaku.Vďaka svojmu inštinktu poznáš,kto sa k tebe hodí a kto nie.

08:00-10:00-Sebeistý(á) a uprímný(á)

Sladká,jemná,spoločenská-tieto 3 slova jasne vystihujú,akí sú ľudia narodení v túto dobu.Jednáš na rovinu a vďaka tomu máš dosť priateľov.Tým,že sa k ľuďom chováš pekne od samého začiatku,si pomerne rychlo získáš ich dôveru.

10:00-12:00 Máš svoj cieľ

Tito ľudia nenechavajú nič náhode.Sú cieľavedomí a idú si tvrdo za svojím nie len v živote,ale i v láske.Vedia skrátka,ako na to.Sú roDení majstri vo flirtovaní a nikto im neodolá.Vážne,klobúk dole!

12:00-14:00 Obyčajný

Niekedy to vieš poriadne rozbaliť a premeniť sa v ,,mačičku",ktorú si všimne každý.Si rád(a) stredom pozornosti,ale len výnimočne.V skutočnosti si obyčajný(á) a snívaš o veľkej a romantickej láske.Nikdy by si nedokázal(a) zradiť svojich priateľov.

14:00-16:00 Neriadená strela

S tvojími láskami je to ako s jazdou na horskej dráhe.R az si hore,inokedy dole.Práve takéto vzrúšo ale potrebuješ k svojmu životu,ale i tak si občas úplne na dne.A potom,prelietavosť z teba robí,,neriadenú strelu",a presne toto na tebe sa páči tvojim kamošom.

16:00-18:00 Stále zamilovaný(á)

Láska je pre teba ten najkrajší cit na svete.Žiť by si bez neho nedokázal(-a) ani minútu.Si neustále zamilovaný(á) do ľudí a vecí okolo a mnohí ti to závidia.Rada robíš ľuďom radosťa svojím krásným úsmevem dostaneš každého.

18:00-20:00 Chytrý(á)

Jakmile niekto potrebuje pomoc,si tým pravým človekom,na ktorého sa môže spoľahnúť.Vieš si rady s každým problémom a pokiaľ tu si,vždycky pomôžeš.Nikdy sa ale nepovyšuješ nad ostatných a preto nezneužívajú tvoju ochotu.Pre svoje okolie si veľkou oporou.

20:00-22:00 Nevypočitateľný mix

Si nevypočitateľný mix,v kterom sa málokto vyzná.Si nepredvídateľný(á) a práve preto ťa ľudia milujú.Dokážeš si omotať okolo prsta skoro každého.

22:00-24:00 Odmietaš kompromisy

Zbaliť ťa nie je jednoduché.Každý,kto sa o teba pokusí,musí byť trpezlivý a vytrvalý.Vieš,čo presne by mal tvoj miláčik mať,a nehodláš robiť žiadné kompromisy.Hľadanie toho pravého(pravej) muža(ženy) síce chvíľu trvá,ale ver,že to stojí za to!

DEŇ NARODENIA

PONDELOK-v tento deň by sme mali naslúchať svojmu vnútornému hlasu

UTOROK-perfektný deň na riešenie konfliktov

STREDA-deň komunikácie

ŠTVRTOK-vynikajúcí deň na riešenie problémov s peniazmi

PIATOK-báječný deň pre priateľstvo,lásku a vášeň

SOBOTA-dobrý deň na odvracanie zlých síl

NEDEĽA-tento deň symbolizuje rodinu a úspěch

Kyvadlo

Pôvab kyvadla spočívá v jeho schopnosti odpovedať "áno" a "nie", poprípade "neviem".Prvé,čo musíte spraviť,je zistiť,akým spôsobom bude práve to vaše kyvadlo reagovať.

Prípravy

Kyvadlo si vyrobíte jednoducho: na šnúrku alebo nitku zaveste vec, ktorá je vám blízka (prsteň, prívesok...), potom uchopte konce nitky medzi palec a ukazovák, lakeť si oprite o stôl a môžete začať s prípravou.

1. Položte kyvadlu otázku a poproste, aby vám odpovedalo. Zámerne sa spýtajte tak, aby odpoveď musela byť áno.Napríklad: Volám sa... (a vyslovte svoje meno).Pozorujte,akým smerom sa kyvadlo začne pohybovať.Pokiaľ sa nerozkýve, rozhojdajte ho sami a pozerajte sa,ako sa pohyb upraví.

2.Rovnakým spôsobom hľadajte odpoveď "nie".Ak je "áno" pohyb dopredu - dozadu, "nie" môže byť zľava - doprava alebo obrátene. Kyvadlo sa ale môže pohybovať i po kruhu alebo elipse.

3. Nakoniec poproste kyvadlo, aby vám predviedlo tretiu odpoveď, kturou budete vykládať ako "možno" alebo "nezmysel". Položte mu proste nezmyselnú otázku. Príklad: Kto sa do mňa zajtra zamiluje? Odpoveď "áno" alebo "nie" je tu vylúčená.


Tréning

 Než se pustíte do samotného veštenia, musíte sa s kyvadlom poriadne zoznámiť. Trénujte denne, aby ste si na seba navzájom zvykli.

Někdy si s vámi kyvadlo může trochu pohrávat, může dělat, že neslyší, nebo vás chtít zmást. V tom případě vytrvejte a znovu ho vyzvěte ke spolupráci. Zní to možná podivínsky, ale ve skutečnosti je to vaše podvědomí, koho vyzýváte, aby se víc snažilo. Jestli ani potom neposlechne, není možná vhodná doba na kladení otázek a musíte to zkusit později.


Teória

Princip akéhokoľvek veštenia,ak vôbec existuje,je vždycky ošemetnou záležitosťou.Princip veštenia pomocou kyvadla znie k podivu rozumne.Podľa jednej rozšírenej teórie totiž kyvadlo funguje,ako predĺžená ruka vašeho podvedomia.Vďaka nemu vyplávajú na povrch myšlienky a znalosti, ktoré inak či už vedome alebo nevedome, potlačujete.V okamihu položenia otázky vaše podvedomie reaguje vysieláním jemných elektrických impulzov do ruky a tým ovplivňuje pohyb kyvadla.


Žiadne emocie, vyčistite si mozog

Až začnete s odhaľovaním vašej budúcnosti, pamätujte,že sa musíte od otázok dokonale citovo odpútať.Ak chcete dostať objektívnu odpoveď,myslite počas doby,keď budete čakať na odpoveď, na niečo neutrálne.Sir Lonegren,americký prútikár,odporúča opakovať si pre seba stále dokola: To som zvedavý,čo mi odpovie.Táto metoda vám dokonale vyčistí myseľ.Kyvadlo vám skôr odpovie na otázky týkajúce se blízkej budúcnosti než tej vzdialenej.Otázky typu "Mám ísť zajtra na tu schôdzku?" alebo "Zavolá mi do piatku?"sú pre ňho ako stvorené. Čím viac sa s ním budete hráť, tým lepšie vám to spolu pôjde.Ale nezabúdajte, že je iba nástrojem, ktorý rozšiřuje vašu intuíciu a umožňuje vám lepšie ju porozumieť.

História tarotu

O pôvode tarotu sa traduje mnoho príbehov. Rozprávajú o prastarých kartách, ktoré prišli údajne z Indie, Maroka alebo Egypta a už pred tisíročiami zdobili interiéry pyramíd. Doložiteľná história je oproti tomu krátká. Na konci 14. storočia sa v Europe poprvýkrát objavili karty, ktoré snaď pochádzali z islamského(ale hovorí sa aj o arabskom svete) sveta.
Karty z tejto doby boly nájdené v minulom storočí v Topkapi Múseu v Istanbule. Pochádzajú od Mamelukov, panovnického rodu, ktorý vládol od 13. storočia v Sýrii a Egypte. Na nich sa poprvýkrát objavujú symboly 4 sad, charakteristických až do súčastnosti nie len pro tarot, ale i pre hracie karty: Meče (piky), Poháre (srdce), Mince (kára) a Palice, ktoré sa zmenili v križe. Mamelukovia ako nadšení hráči póla povýšili pólové rakety na symbol Palíc. Je zaujímavé, že v Európe boli tieto 4 série dávané do súvislosti zo 4 stredovekými stavmi: Palice = roľníci, Pohare = duchovenstvo, Meče = šľachta a Mince = obchodníci.
Aj keď každú z týchto sérií tvorí 10 číselných kariet (Eso až 10) a 4 dvorné karty (Páža, Rytier, Kráľovna a Kráľ), je to celkem 56 karet, ktoré v tarote označujeme ako Malá arkáda, to znamená "malé tajomstvá".
V súčastnosti sa tarot skladá z 78 kariet. Dodatočných 22 kariet, ktoré ako Veľká arkáda (vľeké tajemstvá) predstavujú samotné jadro tarotu, sa poprvýkrát objevilo okolo r.1428 na dvore milanského vojvodu Filippa Maria Viscontiho ako "Hra trumfov". U týchto nádherných, ručne maľovaných kariet ide o jednotlivé symbolické moíivy - od Blázna cez Veľkňaza a Císara až po Pustovníka - a od Kola šťastia cez Smrť a Diabla k Slnku, Mesiacu a Hviezde.
Názov Tarot se objavuje okolo r. 1516 v taliánskom tvare ako "Tarocchi" (jednotné číslo "Tarocco"). V nemčine sa stal výrazom pre karetné hry ako "Tarock", vo francúzskej verzii sa však "Tarot" chápe iba ako označenie kartového orákula. Pôvodný význam slova sa bohužiaľ nedochoval, o to viacej však existuje špekulatívnych výkladov jeho možného významu, od kráľovskej cesty (Tar = cesta a Ro = kráľ) cez "Tóru", hebrejské slovo pre zákon a súhrnné označenie 5 kníh Mojžíšových, až k severotaliánskej rieke Taro, ktorá preteká Parmou.Podľa toho,čo vieme, šlo u skorejšiu verziu a variant tarotu vyložene o hracie karty.V r. 1781 mal francúzsky univerzitný učenec Antoine Court de Gébelin v jednom pařížskom salone geniálne vnuknutie, vďaka nemu rozpoznal v kartových motívoch symbolický jazyk, a ako sa domnieval, odhalil tak knihu múdrosti, dochovanú z dávnych dôb. To bol základný kameň ezoterického štúdia,tajuplnej kartovej symboliky a ich použitie ako kartového orákula. Vo Francúzsku 19. stor. nato rozšírili vedomosti o symbolike tarotových kariet a ich pozadie učenci ako Éliphas Lévi, Etteilla, Oswald Wirth a Papus.
Ohnisko skúmania nauky o tarot sa potom presunulo do Londýna, kde bol v r. 1888 založený Hermetický rád Zlatého úsvitu (krátko zvaný Golden Dawn), magický rád, ktorý sa prednostne zaujímal tarotom. Traja jeho členovia - Arthur Edward Waite, Aleister Crowley a Paul Foster Case - vytvorili neskôr vlastné varianty tarotu, z ktorých sa prvé dve svetovo preslávili.
Karty užívané až do dní Zlatého úsvitu poznáme ako MARSEILLSKÝ TAROT a majú svoje korene v I5. a 16. stor. Jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom zobrazujú motívy Veľka arkáda, a však na číselných kartách Malej arkády se nachádza - odľahnúc od niekoľkých zdobných girland - iba príslušna séria v počte zodpovedajúcej hodnote karty. Teda sedem palíc na karte Sedmička Palíc a tri pentakly na karte Trojka Pentaklov atď.
Práve v tom spočívá rozhodujúce obohatenie, za čo vďačíme Arthurovi Edwardovi Waitovi (1857-1942), Američanovi, ktorý žil v Londýne a hlboko sa ponoril do ezoterických tradícií západného sveta. Jeho nový koncept kariet namaľovala umelkyňa Pamela Colman-Smith (1878-1951) a v r. 1909 ich vydalo nakladateľstvo William Rider & Son. Od tej chvíle boli označované ako Rider-Tarot alebo Rider-Waite-Tarot a stali sa celosvetovo nejbľúbenejšou tarotovou sadou. V novom stvárnení kariet Veľkej arkády Waite rozsiahle čerpal zo štruktúry a motivov Marseillského tarotu, pričom však podstatne obohatil jeho prostú symboliku.
Skutočná modernizácia však spočívá v ilustráciách všetkých kariet Malej arkády, keď ju očividne inšpirovali talianské balíčky kariet zo 16. storočia, karty SOLA BUSCA, ich kópiu vtedy vlastnilo Britské múzeum v Londýne. Od tej doby je z obrazov možné intuitívne uchopiť význam všetkých 78 tarotových kariet, čo samozrejme kartový výklad výrazne uľahčuje.

Tento slávny tarot prepracovala v r. 1991 tarotová odbornička Mary Hanson-Roberts. Postavy získali namiesto jednoduchých kresieb skutočné tváre a farby celkovo zosvetleli. Karty sú tak prístupnejšie a ich veľkou prednosťou je, že umožňujú ďaleko lepšie rozpoznať mnoho podrobností
.

Druhy veštenia

V podstate existujú tri hlavné kategórie veštenia:

Ø Veštenie z vnútorných psychických stavov, teda predtúch, snov, halucinácií, extází a vôbec z paranormálnych duševných schopností.

Ø Z vonkajších znamení, väčšinou náhodných, z pohybu nebeských telies, ohňa, letu vtákov, z kostí a vnútorností zvierat, z náhodných stretnutí, mimovoľných telesných pohybov,...

Ø Zo zámerne navodených situácií: losovanie, liatie vosku, olova, z polôh odhodených predmetov a podobne.

Ailuromantia - veštenie zo správania mačiek

Aritmancia - veštenie z čísel

Arachnomantia - veštenie zo správania pavúkov

Astrológia - vplyv planét

Augurovia - ľudia, ktorý veštia z vnútorností vtákov

Belomantia - let šípov

Chiromantia - veštenie z ruky

Daktylomantia - krúženie zaveseným prsteňom

Daphomantia - pukotanie horiaceho vavrínu

Frenológia - tvar lebky

Geloskopia - veštenie zo smiechu

Hepatoskopia - vnútornosti vtákov

Hyppoamntia - veštenie podľa koní

I-ting - veštenie pomocou čínskych symbolov - hexagramov

Lampadomantia - pohyb plameňa lampy

Libranomantia - dym stúpajúceho kadidla

Lychonomantie - veštenie z plameňov sviečok

Kartomancia - karty, tarotové veštenie

Krištáľová guľa

Margaritomantia - tvar perál

Metoskopia - vrásky na čele

Moleosofia - znamienka na tele

Onychomancia - veštenie z nechtov

Quija tabuľka - špiritistická drevená tabuľka s abecedou a ukazovátkom

Runová mágia - veštenie z runových symbolov

Tasseografia - čítanie z čajových lístkov

Veštenie z kávovej usadeniny

Veštenie z písmenka

Tak toto je jedno mini veštenie,vyber si svoje meno a priezvisko za slobodna čiže rodné meno a pozri si výsledok z písmen dole uvedených v tabuľke.


- A prezrádza silu a panovačnosť


- B schopnosť prežívať veľké city


- C sklony k hlbokým duševným zážitkom


- D pracovitosť, neustály vývoj


- E zručnosť, vitálnosť, schopnosť zmobilizovať svoje sily


- F citlivosť, schopnosť prispôsobiť sa


- G tajomnosť, záhadnosť


- H nedostatok systematickosti, avšak na druhej strane veľká ctižiadostivosť


- I túžba po láske, obchodnícke schopnosti


- J inteligencia, umelecké sklony


- K veľké inšpirácie a nervozita v úsilí o ich dosiahnutie


- L precitlivenosť, napätie


- M pracovitosť, úzkostlivosť


- N veľkú energia a tvorivé ambície


- O značná emotívnosť, tajné túžby


- P diskrétnosť avšak na druhej strane uzavretosť až osamelosť


- Q neistota, obavy o budúcnosť


- R ustavičné napätie, emocionálnosť


- S časté sklamania, depresie, nervozita


- T večné hľadanie, honba za ideálom


- U zábrany, stavy úzkosti, veľká intuícia


- V hľadanie psychickej rovnováhy


- W nestálosť; nesystematickosť


- X sexuálne problémy, citová nestálosť


- Z sklony k pesimizmu, materiálne ťažkosti, nespokojnosť

Farby

Čo znamenajú farby v magii??

Vhodné pre výber sviečky :o)

BIELA-pravda,čistota

ČERVENÁ-láska,vášeň,sex

FIALOVÁ-ctižiadost,úspech,energia

SVETLO MODRÁ-zdravie,trpezlivost a kľud

TMAVO MODRÁ-depresae,nestálost

ZELENÁ-peniaze,štastie

ŽLTÁ-šarm a přesvedčivost

HNEDÁ-neistota,nerozhodnosť

RUŽOVÁ-priatelstvo,čest a loajalita

ORANŽOVÁ-príťažlivost a povzbudenie

ZELENOŽLTÁ-žiarlivost,hnev,závisť

ŠEDIVÁ-prímerie,odmietnutie

ČIERNA-chaos, zlo a podradnosť

Čo hovoria farby?

Hnedá
Prezradza, že ide o človeka dôverivej, milej a kľudnej povahy. Nechýba mu ľudskosť a silne vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, vďaka čomu ich môžete len ťažko rozpoznať a ocenit jeho kladné vlastnosti.
Fialová
Vaša osobnosť je originálna, ste samostatný človek s nezávislými názormi a máte zrejme umelecké sklony. Na svoje okolie i na seba máte niekedy prehnane vysoké nároky.
Čierna
Vyznavači tejto farby sa vyznačujú citlivosťou a tajnostkárstvom. Baví ich filozofovanie, dokážu šikovne vychádzať s ľuďmi, sú to rodení diplomati.
Červená
Pokiaľ dávate prednosť tejto farbe, bývate často impulzívny, dokonca až agresivny. Svoje názory prosadzujete, i keď nemáte pravdu. Najbližším však dokážete prejeviť i nežnosť a srdečnosť.
Biela
Túto farbu majú radi ľudia otvorení, uprímní a nekompromisní, ktorí nič neodpustia sebe ani svojmu okoliu.
Marhuľová
Obnovuje, oživuje a jemne stimuluje a môže rozpustiť a odstrániť emocionálne blokády. Tento farebný odtieň, ktorý je najblišší farbe pokožky, udržuje v prúde životnú energiu a zjemňuje pleť.
Zelená
Predstavuje kreativitu, citlivosť a ochotu pomáhať iným ľuďom prostredníctvom pochopenia. Rozdávate lásku, uzdravujete a motivujete ich. Pozor ale, aby ste sa príliš nevyčerpali.
Ružová
Prezradzuje sentimentalitu a jemnosť. Romantické city sú pre vás priamo charakteristické. Váš zmysel pre praktickosť života sa prikláňajú k okrašľovaniu samej podľa vlastných predstav, čo vám často spôsobuje zklamania a problémy.
Oranžová
Zaujíma vás svet i ľudia okolo. Mate zvedavú povahu, novátorské schopnosti a ctižiadostivosť. Pri uskutočňovaní svojich predsavzatí ste tvrdohlaví.
Modrá
Predstavuje opatrnosť, rozvážnost, nečinnost a ľahostajnosť - takto by sa stručne dali vyjadriť vaše vlastnosti.. Váš vnútorný svet a život je komplikovaný, túžite mať všetkého veľa, ale nerobíte nič, aby ste to dosiahli.
Sivá
Farba dokonalej neutrality, opatrnosti a ochoty ku kompromisom. Je schopná prispôsobenia, kombinovateľná a diskrétna. Je to farba potlačovaná, obmedzovaná, neistoty a strachu zo života. Sivá leží v hustej hmle, kradne rozhľad a skrýva cieľ.
Indigo
Symbol mystických hraníc a spirituálnych sil. Zastupuje dokonalú neporušenosť, skvelé zdravie, univerzálne vedomie, vyrovnanosť, dôstojný kľud, dôveru a mierumilovnosť.
Tyrkys
Farba sebeznázornenia, podporujca sebevedomie a podnecujúca fantazui a spontánnosť. Je to farba priáteľských citov, sympatie a pospolitosti. Tyrkys môže potlačit nesmelost, zdržanlivosť a trému.
Zlatá
Dáva pocit hojnosti, lesku a nadbytku. Je to farba správneho, pravého stredu, farba univerzálnej lásky a najvyšších hodnôt a zastupuje idealizmus, velkorysosť a šľachetnosť. Zlatá robí čokoľvek hodnotné, drahocenné a žiadúce. Zlatá transformuje poznanie v pochopenie, pomáha pri zvládnuti duševných neistôt, podporuje ducha na ceste k univerzálnej múdrosti.
Žltá
Je nejsvetlejšia z pestrých farieb, pôsobí jasne, povzbudivo, zahrievaá a rozveseľuje. Je to symbol múdrosti, vysokej inteligencie a myslenia. Svojim pozitívnim, magnetickým chvením pôsobí žltá povzbudivo na nervy a ztelesňuje pocit slobodného, nenáročného vývoja. Podporuje chápavosť, schopnosť kontaktu, zpracovávania zážitkov a dojmov a oživuje myslenie. Pôsobí pozitivne na pamäť.

Farby a ich energie

Farby a ich energie možno používať pri výbere sviečok pre kúzla, pri plánovaní rituálov a pomôcok, pri výbere amuletov a talizmanov, pri zhotovovaní voodoo bábok či pri farbení tinktúr a kúpacích prísad. Význam farieb sa však môže líšiť v závislosti od toho, ktorá bosorácka tradícia farby používa.

Tu sú výbery farebných korešpondencií (teda významov).

Prvá tabuľka je prevzatá od Scotta Cunninghama. Cunningham je wicca.

biela

ochrana, očista, mier a pokoj, pravda, úprimnosť, otvorenosť, nefalšovanosť

červená

ochrana, sila, zdravie, vitalita, žiadostivosť, sex, vášeň, odvaha, exorcizmus

čierna

absorbovanie a zrušenie negativity, liečenie ťažkých chorôb, zažehnávanie a odvracanie zla

svetlomodrá (v tom aj tyrkysová)

pokoj, mier mysle, liečenie, trpezlivosť, šťastie

tmavomodrá (indigo)

zmena, prispôsobivosť, pružnosť, podvedomie, psychické schopnosti, liečenie

zelená

peniaze, financie, plodnosť, prosperita, rast, šťastie, zamestnanie

sivá

neutrálna

žltá

intelekt, príťažlivosť, vzdelávanie sa, presvedčivosť, dôvera, jasnozrivosť

hnedá

magické úkony pre zvieratá, liečenie zvierat, domov

ružová

láska, česť, pocta, morálka, priateľstvo

oranžová

prispôsobivosť, stimulácia, príťažlivosť

purpurová (v tom aj fialová)

moc, liečenie ťažkých chorôb, spiritualita, meditácia

Druhá tabuľka je podľa Raymonda Bucklanda. Buckland je  wicca.

červená

odvaha, zdravie, sexuálna láska, sila, vitalita

ružová

česť, láska, morálka

oranžová

prispôsobivosť, príťažlivosť, povzbudenie, stimulácia

žltá (zlatá)

príťažlivosť, šarm, dôvera, presvedčivosť, ochrana

biela

čistota, úprimnosť, pravda

žltozelená

hnev, zbabelosť, nesúlad, žiarlivosť, choroba

zelená

plodnosť, financie, liečenie, šťastie

hnedá

váhanie, neutralita, neistota

svetlomodrá

zdravie, trpezlivosť, pokoj duše, porozumenie

tmavomodrá

premenlivosť, impulzívnosť, depresia

fialová

liečenie, mier/pokoj, spiritualita

purpurová

ambície, podnikateľské úspechy, moc, napätie

strieborná (sivá)

rušenie vplyvu, neutralita, mŕtvy bod (patové postavenie, slepá ulička)

čierna

zmätok, nesúlad, zlo, strata

Tretia tabuľka sú ázijské farebné korešpondencie.

červená

šťastie, sobáš, prosperita

ružová

sobáš

žltá

proti zlu, za zosnulých, požehnania zeme/prírody

zelená

večnosť, rodina, harmónia, zdravie, mier, potomstvo a budúce generácie

modrá

sebarozvoj, blahobyt

purpurová

blahobyt

biela

deti, nápomocní ľudia, sobáš, smútok, mier, čistota, cestovanie

zlatá

sila, bohatstvo

sivá

nápomocní ľudia, cestovanie

čierna

kariéra, zlé vplyvy, vedomosti/poznatky, smútok, pokánie, sebarozvoj

Pozor: Nech si vyberieme hocijaký farebný systém pre naše bosorovanie, mali by sme byť dôslední a v jednom kúzle nemiešať symboliku rozdielnych systémov.

Farba sviečky pre kúzla

Závisí od toho, k čomu má kúzlo byť… Tieto popisy farieb pre magické použitie sviečok pochádzajú z nemeckého zdroja a nemecké a anglické zdroje sa už notoricky dosť podstatne odlišujú, preto odporúčam vždy kúzlo vopred dobre premyslieť, overiť oba zdroje a hľadať riešenia, ktoré sú schodné aj podľa anglických, aj podľa nemeckých tradícií.

Biela: univerzálna energia, vyššie ja, čistota, mier, nepoškvrnenosť, ale aj posilnenie inej farby

Čierna: niečo k sebe pripútať, element Zem (hlavne pri uzemňovaní seba samého), ochrana, odrazenie negatívneho

Hnedá: mimoriadne priania, ovplyvňovanie (aj negatívne) a posilňovanie priateľstiev/vzťahov

Fialová: Tretie oko, psychické schopnosti, tajné poznanie a tajná múdrosť (aj skrytá); spirituálna sila, ktorá nám pomáha ovplyvňovať vyššiepostavených ľudí

Modrá: element Voda, múdrosť/rozvážnosť, ochrana, liečenie, šťastie, otvorenie zablokovanej komunikácie, spirituálna inšpirácia

Zelená: element Zem/Matka Zem, liečenie, peňažné kúzla, mágia stromov a rastlín, rast, úspech, osobné ciele

Ružová: náklonnosť, romantika, láska, posilnenie príťažlivosti, výchova detí, vyživovanie (aj citu), využívanie pozitívnej energie hviezd

Červená: element Oheň, vášnivosť, sila, rýchlosť, kariéra, pôžitok, vnútorná hnacia sila, krv Mesiaca

Oranžová: všeobecný úspech, úspešné uzatváranie obchodov, pre úspech v súdnych veciach, predaj a kúpa

Žltá: element Vzduch, inteligencia, slnko, pamäť, logika, urýchlenie učenia sa, búranie mentálnych blokád

 

Aura

1.

Aura a ako ju vidieť

Každý živý organizmus (a niektoré neživé tiež) obklopuje isté "haló", ktorému sa hovorí aura a ktoré za istých podmienok možno vidieť aj prostým okom. Ľudia s jasnovidnými schopnosťami napríklad odjakživa tvrdili, že niečo také vidia - a odjakživa boli preto zosmiešňovaní zo strany vedy, ktorá v auru neverila.

V polovici 19. storočia barón von Reichenbach vydal knihu o aure, kde popisuje svojich senzibilov, ako vidia svetlo vychádzajúce z kryštálov alebo z podkovovitých magnetov - táto vec je dnes odsledovateľná hocikým, kto pozoruje tieto objekty v tmavej miestnosti.

Aura a chemické tabličky

Až okolo roku 1911 sa existencia aury potvrdila - pomocou mechanických a chemických prostreidkov. Dr. Kilner z londýnskej nemocnice Sv. Tomáša dokázal, že hocikto môže vidieť auru cez špeciálne chemicky preparované sklené dosky. Ako chemikáliu použil dicyanín.

Testovaný objekt sa postavil oproti bielemu alebo čiernemu pozadiu v takmer zatemnenej miestnosti. Musel byť aspoň čiastočne vyzlečený, pretože auru nevidno cez látku.

Pozorovateľ potom pozrel cez preparovanú sklenenú tabuľku na denné svetlo, potom zavrel oči, zatiahol žalúziu a zatemnil miestnosť. V takmer úplnej tme sa obrys tela črtal len nejasne a ktokoľvek s dobrým zrakom sa na testovanú osobu pozrel, videl jej auru.

Pozorovateľ teda nemusí byť jasnovidný - jeho oči sú senzibilizované použitou chemikáliou. Bez nej však naše oči ľudskú auru obvykle neregistrujú.

Tri aury

Ľudská aura pozostáva z niekoľkých po sebe idúcich vrstiev, ktoré sa od tela rozširujú do priestoru. Chemické tabličky dokrota Kiblera jasne ukázali tri takéto vrstvy.

Prvá vrstva je to, čomu sa hovorí "éterický dvojník". Vyzerá ako tmavá sivastá línia, ktorá obteká celý obrys tela presne podľa jeho tvaru.

Za touto vrstvou je "vnútorná aura", ktorá je obvykle široká 10-15 cm. Tiež kopíruje obrys tela a jej farba odráža zdravie osoby a jej momentálne duševné a citové rozpoloženie.

Za ňou je vrstva "vonkajšej aury", ktorá začína na vonkajšej hranici vnútornej aury a vyžaruje ďalších 10-20 cm do priestoru a potom postupne bledne. U žien je o niečo širšia než u mužov. Je veľmi premenlivá a do vysokej miery ju ovplyvňujú fyzické i duševné stavy. Aj jej farby sú vysoko premenlivé, ale toto už cez sklené tabličky nevidlo, pretože tieto ukazujú len modrú a červenú farbu. Na rozpoznanie rôznych farebných odtieňov už treba zručného jasnovidca. ("Jasnovidec" používam nie v zmysle "osoba, ktorá vidí do budúcnosti", ale v exoterickom zmysle "osoba, ktorá zrakom vníma ezoterickú realitu".)

Ako si natrénovať jasnovidnosť

Z vlastnej skúsenosti viem, že na to, aby ste auru videli, najprv musíte veriť, že tam je. Ľudský mozog je totiž robený tak, že naše presvedčenia pomáhajú vyfiltrovať z vnemov len tie časti, ktoré pokladáme za dôležité. Ak tam aura je, my ju vidíme, ale nevnímame - lebo si buď myslíme, že nič také neexistuje, alebo pre nás nie je dôležitá.

Mne napríklad trvalo vyše roka, než som sa naučila auru vidieť púhym okom. Najprv som k tomu pristupovala, že "veď skúsim, či na tom humbugu niečo je". S týmto prístupom nebolo. Až keď som čítala knihu po knihe o aure a už som o nej vedela takmer všetko, jedného dňa, keď sa mi už oči unavili od čítania, pozrela som sa na vlastnú ruku - a odrazu som spozorovala, ako sa medzi mojimi prstami a asi pol metra vzdialeným radiátorom naťahujú tenké striebristé pásiky. Videla som auru! (A odvtedy ju vidím, ale len proti tmavému pozadiu a niekedy musím meniť pozíciu, aby som zistila, pokiaľ až siaha.)

Vidieť auru sa však môžeme naučiť i cielene, nemusíme to nechávať na náhodu:

 1. Zoženieme si dobrý magnet tvaru konskej podkovy, zavrieme sa do tmavej miestnosti, zavesíme ho na tenké vlákno oboma pólmi nahor (alebo ho položíme na podstavec) a sledujeme ho. Pritom meníme svoju pozíciu voči nemu, až kým neuvidíme slabé svetielkovanie okolo oboch pólov a pozdĺž hrán magnetu.
 2. Ten istý pokus urobíme na svetle a snažíme sa objaviť línie, ktoré sme predtým videli v tme.

Videnie aury, ak nám nie je vrodené, môžeme získať len silným chcením a sústredením. Videnie aury si totiž vyžaduje celkom iné zaostrenie očí, než aké používame obvykle (preto som ju aj ja začala vidieť, až keď sa mi oči rozostrili; odvtedy sa v tomto rozostrovaní musím trénovať). Zvláštnosťou zraku, ktorý auru vidí, je totiž takmer vždy rozdielne zaostrenie jedného a druhého oka.

Preto je jednoduchšie (a z hľadiska výsledku rýchlejšie), ak sa trénujeme najprv jedným okom, potom druhým okom, a až nakoniec používame obe oči. Možnože sa nám dokonca nikdy nepodarí vidieť auru oboma očami!

Aura za svetla

Jedine keď sa naučíme vidieť auru aj za svetla, dokážeme rozoznávať jej jemnejšie detaily.

Ak si chceme natrénovať videnie aury za svetla, budeme potrebovať skutočne silný magnet v tvare podkovy. Držme ho pred očami buď proti pozadiu z denného svetla (napr. oknu), alebo oproti blízkej svetlej alebo tmavej stene. Potom sa na hranu magnetu pozrieme jedným okom a postupne si ho približujeme alebo vzďaľujeme, až kým ho vidíme najlepšie. Sústavne pozeráme na ten istý bod, až spozorujeme čosi ako hmlu alebo úzke vlnenie okolo kraja objektu, cez ktoré nevidíme celkom presne pozadie. (Kto ste videli film Predátor so Schwarzeneggerom, tak je to ten istý efekt, ktorý zobrazoval Predátora, keď ho "nebolo vidieť" - pozadie za jeho obrysom sa "vlnilo" ako vzduch na púšti.)

Len čo toto vlnenie spozorujete, dosiahli ste prvý stupeň jasnovidného víťazstva nad vlastnými očami. Zvyšok je už vecou výdrže a tréningu.

Štruktúra aury

Keď už vnímame auru a jej vrstvy, mali by sme sa začať zaoberať jej štruktúrou a farebnosťou.

Každý objekt má svoju špecifickú štruktúru aury. Ľudská aura sa veľmi odlišuje od aury kvety a tá sa odlišuje od aury magnetu.

Je veľmi zaujímavé sledovať auru kvetov. Fialky majú auru asi pol centimetra hrubú a pozostáva najprv zo svetla a potom z tmavomodrej, ktorá prechádza na kraji do svetlomodrej. Nad týmito vrstvami je potom vrúbkovaná vrstva purpurovej v pikových tvaroch a nad ňou tmavomodrá hmla, ktorá znova prechádza do belasej.

2.

  Aura je energetické vyzařování člověka. Toto jemné vyzařování zrcadlí charakter, vlastnosti, zdravotní stav, duševní vývoj a duchovní podstatu jedince. Určité barvy a jejich vzájemné prolínání, jakož i velikost a forma samotné aury, zobrazují celkový stav ducha a těla. Aura je u každého člověka zcela specifická, jedinečná a nezaměnitelná.

Poznatky, které lze z jejího pozorování vyvodit, předstihují svou komplexností a vystižením podstaty jakoukoliv jinou metodu, která doposud sloužila k získávání obdobných informací.

Křesťanská mystika středověku, jakož i malíři a sochaři všech dob, zobrazují Auru jako zářící, lesknoucí se světelný úkaz okolo člověka. Výzkumy z posledních let potvrzují zkušenosti senzibilů, že člověk je obklopen barevným, světelným obalem - Aurou. Toto energetické pole lze dnes už pomocí speciální technologie fotografování zachytit.

Vůbec první fotografie aury byla pořízena geniálním vědeckým pracovníkem Nikolou Teslou, a to již v roce 1891. Nejnovější vývoj 90 let přinesla Aura Imaging Foto, která poprvé umožnila zviditelnění tohoto energetického pole.

Nejdůležitější aspektem fotografování je výklad aury. Bez něho by fotografie neměla smysl.

 Jistě jste se nejednou zamýšleli nad tím, proč se v některém prostředí či společnosti cítíte dobře, proč je vám někdo více či méně sympatický. Stává se vám, že vstoupíte do místnosti, ve které jsou i vaši velmi dobří známí a vy přesto cítíte nepříjemný pocit, či napjatou atmosféru? Stejně tak můžete být ve společnosti naprosto cizích lidí, kde se cítíte dobře a je vám příjemně, taktéž i ve společnosti osoby, se kterou soucítíte či jste naladěni, jak se říká na "stejnou vlnu".

Položme si otázku, co je toho příčinou? Dá se odpovědět i tak, že jste byli například pomluveni a přišli jste nevhod pro ty, kteří vás pomlouvali. Vy to vnitřně vycítíte v atmosféře i z pohledů a projevů dotyčných. Toto vnitřní vyciťování je v podstatě informativní tok mimo oblast vašeho vnímání: je to energetické vibrační pole vaší aury, které vám zprostředkovává tok informací mimo dimenzi vědomého chápání a vnímání.

Podstatu a příčinu těchto jevů bychom chtěli objasnit z trochu netradičního pohledu - z pohledu poznání zákonitostí a principů našeho energetického vyzařování aury.

Ještě dříve než si ozřejmíme působnost aury, je vhodné si připomenout, co vlastně způsobuje ono energetické vyzařování, vždyť pokud něco vydáváme, musí zde být zároveň i předpoklad příjmu. Lidský organismus je energeticky zásoben a přijímá energii výživou, což je věc vcelku známá a obecně daná energetickou hodnotou potravin. Jako druhý zdroj příjmu energie je vzduch, či lépe řečeno kyslík, jenž skrze plíce okysličuje naši krev. A jako třetí a velmi důležitý zdroj energie je záření, jež svým obsahem představuje známá kosmická záření, tak zemní vyzařování, jakož však i sluneční světelné paprsky, jež svou podstatou představují energii, korespondující s vibrační energetickou hodnotou jednotlivých energetických center - čaker. Tato přijímaná energie je transformována sedmi hlavními čakrami a rozváděna do všech oblastí našeho těla mřížovou sítí meridiánů, čímž vitalizuje naše fyzické tělo. Tento stav je velmi dobře zachytitelný např. elektro-akupunkturními přístroji, kde se dá přesně změřit energetická hladina té které čakry, jakož i energetická hladina meridiánů.

Čakry jsou energetická regulační centra, jejímž úkolem je přijmout životní energii, změnit ji a dát ji organismu k použití. Máme sedm hlavních čaker a velmi mnoho vedlejších, které rozvádí vitální energii do všech oblastí našeho těla. Těchto sedm hlavních čaker má své ukotvení podél páteře od kostrče až po temeno hlavy a vyúsťují do éterického těla v řadě kruhových, trychtýřovitývh vírů nad sebou a jimi proudí vitální energie, která nás drží naživu.

Každá jednotlivá čakra však také ovlivňuje stav k ní patřících žláz s vnitřní sekrecí. A je-li jedno z těchto sedmi energetických center porušeno, což může být způsobeno např. energetickým nedostatkem, avšak i nadměrnou energetickou funkcí, taktéž i možností, kdy do čakry proudí energie zdraví škodlivá, jako je například negativní zemní záření, potom je oslabena na výkonu i příslušná žláza a k ní náležící orgán a oblasti, jež svou funkcí vykazují poruchy, tedy příznaky nemoci. Ideálním stavem je zaktivizování a stav harmonické vyrovnanosti všech sedmi energetických center, jež dále předávají energii lidskému tělu. A jsme-li si vědomi toho, že žádná energie se neztrácí, může se pouze transformovat do jiných forem, tak i vitální energie našeho těla, která prošla celým procesem skrze čakry a meridiány do všech buněk našeho organismu, je opět vyzářena ven, mimo oblast našeho fyzického těla. A toto vyzařování je prezentováno jako energetické vibrační pole člověka, jež je tím oním pojmem, které známe pod názvem aura.

Vyzařování aury sahá do určité vzdálenosti od našeho těla, a když se k sobě přiblíží osoby na určitou vzdálenost, dochází k vzájemnému prolínání jejich aurických polí. Dojde tím k vzájemné výměně energie mezi jejich aurami, k předání informační hladiny obsahu jejich vlastní podstaty. A toto je právě tím oním pocitem, kdy se v přítomnosti určité osoby cítíme dobře a je nám sympatická, či zase naopak, kdy je vám dotyčná osoba nesympatická. Je to způsobeno právě rozdílnými vybračními energiemi, které se projevují buď příbuznými frekvencemi jejich vyzařování či souzněním, nebo také rozdílnými vibracemi, které se diametrálně liší od našich vlastních vibrací.

Taktéž však i naše myšlenky, byť i nevyslovené, mají velký význam v energetické hodnotě vibrací, kterými působíme na své okolí, neboť jak myšlenka, tak i lidské slovo je energií, které vytváří energetické formy, kterými působíme na své bližní, a které jsou v auře člověka vyjádřeny barevnou hodnotou.


V osobité atmosféře každého člověka, tedy ve vyzařování aurických polí, je obsaženo velké množství různých vibračních hladin, ve kterých jsou obsaženy všechny vlastnosti charakterizující naše JÁ. Proto je pro každého člověka obsah vibrační energie jiný, jemu vlastní. Lze jej ponížit tím, jak se zhoršuje náš postoj k životu, ale také navýšit uvědoměním a vlastním projevem, který je dán souhrnem pozitivních projevů, produchovněním svého postoje k životu a prostředí,

My sami svou vlastní vibrační energii nemůžeme pocítit měrou, jako to pociťují ti druzí okolo nás, neboť v této vibrační hladině žijeme. Naše okolí je tak v podstatě zrcadlem naší osobité atmosféry, naší podstaty, kterým se presentujeme vnějším projevem, avšak i nevědomým poselstvím našeho mnohdy skrývaného či nechtěného, co se snažíme před svým okolím, na vědomé i nevědomé úrovni skrýt v hloubi svého JÁ.

Jednotlivá vibrační pole aury však nejsou od sebe oddělena jakousi pomyslnou hranicí, ale prolínají se navzájem ze sfér vyššího frekvenčního působení směrem k nižšímu, nikoli naopak. To znamená, že sféry duchovního vibračního pole jsou schopné pronikat a ovlivnit působnost našeho emočního a mentálního projevu. Tento stav může nastat v tom případě, pokud je člověk schopen svým vlastním chtěním překročit onu bariéru, která mu zabraňuje uvědomění si svého vyššího JÁ.

Aura má své specifické oblasti, které vypovídají svým barevným zářením o stavu člověka. Tak jsou v auře promítnuty oblasti, kterým se vyjadřuje hodnota vstupní energie, tedy to, co člověk přijímá i stav toho, jak sám sebe člověk vidí či se hodnotí, stejně tak i stav vstupní energie, kterou se prezentuje svému okolí. Jsou přesně dané oblasti pocitové, sociální, komunikační, momentálních myšlenkových projevů, jakož i stav svého hlubšího vědomí a podvědomí. Tyto oblasti jsou ve vzájemné součinnosti s oblastí čaker, které spolupůsobí či ovlivňují ty která místa v našem aurickém vyzařování.


Stejně tak, jako máme sedm hlavních čaker, jsme obklopeni sedmi energetickými obaly, nebo se dá také říci záhaly či těly.

ÉTERICKÉ TĚLO je našemu fyzickému tělu nejblíže, má také nejnižší frekvenci je vzdálené 2-5 cm od povrchu fyzického těla. Toto pole se vytváří při každé nové inkarnaci a taktéž zaniká během několika dnů po smrti člověka. Toto vyzařování má přímou souvislost se zdravotním stavem, neboť toto vyzařování působí jako přirozená ochrana těla proti vnějším vlivům a také se v této části aury projeví příznaky nemoci ještě dříve, než se nemoc projeví aktem své působnosti ve fyzickém těle. Působí též jako prostředník mezi fyzickým tělem a dalšími vibračními poli. V této informační rovině se předávají informace smyslové podstaty a charakteru do emočního a mentálního těla a taktéž se přijímají energetické informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla.
EMOCIONÁLNÍ TĚLO si můžeme představit, jako barevné obláčky vzdálené 5-20 cm od povrchu těla. v tomto poli se zobrazují naše pocity, emoce, charakterové vlastnosti a instinkty. Taktéž jsou v něm uloženy všechny naše potlačované či utajované emoce, vědomé i nevědomé obavy, podceňování či naopak přeceňování se. Dalo by se říci, že je zrcadlem toho, jak prožíváme své vlastní pocity. Jasné barvy značí prožívání pocitů, ale tmavé či kalné zabarvení svědčí o neprocítění či neprožití citových energií. A právě neprožívané citové energie se mohou po delší době či delším uložení v této části aury projevit jako blokády. Proto je velmi důležité uvolňovat energii, neboť nahromaděný hněv se může po čase např. projevit jako nemoc. Emoční struktury tohoto vibračního pole jsou i předpokladem karmické zátěže při nové inkarnaci. Je třeba si připomenout i to, že jakékoliv negativní projevy emočního charakteru nelze řešit mentálním projevem, protože mentální působení může pouze ovládat naše vnější projevy chování, nikoli však zrušit ony nevědomé emoční struktury.

A zde se nám objasňují souvislosti, proč nejsme schopni se zbavit těch všech negativních projevů, které i na vědomé úrovni odmítáme a chceme se jich zbavit. Tyto naše nechtěné projevy, jako je např. vztek, agresivita, pomluvy a mnoho dalších, jsme schopni mentálním způsobem pouze odvrhnout na okraj našeho emočního těla, jako by uskladnit mimo oblast chtěného projevu. A přesto se však znovu a znovu setkáváme s tím, že ony nechtěné projevy se opět po čase vynoří a zamoří negativem atmosféru našich vztahů, ať už se to týká partnerského soužití, pracovních konfliktů, vztahů k vlastním dětem či rodičům.

Dalo by se říci, že je to zrcadlo, odrážející právě všechny ty projevy, které se nám nelíbí na druhých, a které i sami odmítáme a přesto se k nám vrací, protože to v nás samých ještě je.


A jestliže jsme pochopili tyto souvislosti a přestaneme se vidět v roli oběti a taktéž přestaneme svalovat vinu za naše vlastním slabosti či trápení na ostatní lidi, nebo jiné různé okolnosti, získáme tím nový pohled na nás samé a toto poznání je přechodovým můstkem k vyššímu stupni pochopení a poznání sebe samých. Jak tedy je možno se zbavit oněch negativních emočních projevů? Osvobození může nastat pouze pomocí duchovního vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a spravedlnosti, a jež nám umožňuje poznání vnitřní jednoty s ostatním bytím. Tohoto spojení lze dosáhnout pomocí srdeční a temení čakry, jež nám zprostředkovává vhled do pravé přirozenosti věcí.

MENTÁLNÍ TĚLO je vejčitého tvaru a jeho frekvence je vyšší než rozsah frekvencí éterického a emočního těla. Nese všechny naše myšlenkové procesy, jak vědomé, tak i podvědomé a částečně i zcela zautomatizované vzorce a procesy myšlení a jednání. V této oblasti jsou obsaženy jak hodnocení, tak i etické a morální představy či dogmata. Do této oblasti též patří vnímání tělesných smyslů. Rozsah vibrací mentálního těla obsahuje nižší a vyšší frekvence.

Nižší frekvence poukazují na racionální myšlení, kterým hodnotíme realitu ve fyzické rovině. Avšak vlivem emočního vibračního pole je vnímání, a tím i chápání velmi zkresleno. Původní obsah mentálního vibračního pole je přijímat a rozumem integrovat univerzální pravdy, které k nám přicházejí z duchovního těla, používat je v těch či oněch konkrétních situacích ku prospěchu člověka tak, aby řešení dané mentálním přístupem bylo shodné s univerzálními zákonitostmi. A právě poznáním, jež k nám přichází z duchovní roviny, se projevuje mnohdy také i intuicí, vnuknutím, vyciťováním stavu věcí, jakož i obrazy či zvuky a jež jsou mnohdy i v přímém rozporu s naším racionálním myšlením. A právě přístup k vyšším vibracím mentálního pole spočívá ve spojení čelní čakry s temení čakrou. Tímto způsobem jsme schopni realizovat moudrost a poznání a tím i uvědomění si svého vyššího JÁ.

Jsou to tedy tři úrovně malého JÁ, které jsou však předpokladem pro vstup k vyšším dimenzím a dosažení úrovně svého vyššího JÁ. Člověk by měl neustále chtít poznávat nové možnosti a hranice a snažit se i o pochopení toho, co je skryto za obzorem jeho současného chápání a vnímání. Neodsuzovat doposud nepoznané či nepochopitelné. Jednoduše vyjádřeno slovy: "Tomu nerozumím", nebo však také "to je nesmysl, proto se tím nebudu zaobírat" jsou tou onou bariérou, která ztěžuje cestu k vyššímu poznání.
 

Jako čtvrté je TĚLO SPIRITUÁLNÍ, které má přímý vztah k temení a srdeční čakře. Je to pastelovější, zářivě jemná energie v podobě obláčku pestrého světla. Zde se mění malé JÁ a otevírá se pro vývoj svého vyššího JÁ. Je rozdělena na dvě různé úrovně, úroveň příjmu dole a úroveň dávání nahoře. V momentě, kdy si uvědomíme, že je více dávat než brát vstupujeme do vyšší úrovně, ale to pouze v tom případě, pokud tohle to nevnímáme pouze v teoretické rovině poznání, ale skrze vlastní akt počinů ve svém vlastním bytí. Tímto tělem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím.

Páté ÉTERICKÉ TĚLO NEGATIVNÍ má spojení s čakrou na krku. Je to forma dávající energii ostatním tělům a jež do tohoto těla vzrůstají. V tomto poli je potenciál k dalšímu vývoji a taktéž ovlivňuje všechna předešlá těla. Je to tělo KARMY - to znamená, že je to vše, co si člověk přinesl sebou do oblasti tohoto světa, ale také i to, jež člověk svým působením vytváří zde na Zemi. Záleží jen na nás, co budeme a jak budeme prožívat, neboť sami si totiž tvoříme, co bude.

Jako šesté je TĚLO NEBESKÉ. Jeho vyzařování vypadá jako sluneční paprsky a jsou v něm obsaženy všechny jemné barvy. Zde je již překonaný moment mezi zlem a dobrem ve svém vlastním bytí. Je to poznání, jež má souvztažnost k vyšším dimenzím projevu bytí mimo náš svět.

Posledním tělem je TĚLO KÉTERICKÉ, nebo také kauzální. Můžeme si ho představit, jako nitě ze zlatého světla. Je to tělo příčin a následků. Ochraňuje všechna předešlá těla. Vše negativní co přichází k člověku se odrazí do tohoto obalu, je to v podstatě ochranný obal člověka. Zde je dobré si připomenout lidové rčení, které praví: "Co v nás není, to se nás nedotkne."

Tolik asi velmi stručně o jemnohmotných vibračních polích, jež svým komplexním vyzařováním tvoří auru člověka. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny nám napomáhá uvědomovat si kontinuitu a provázanost všeho se vším. Porozumět sobě samému i všem okolnostem, které jsou podstatou našeho bytí. V uvědomění si, že základem je péče o zdraví, jakožto předpokladu pro další vývoj, jež je i cestou k radosti ze života i cestou k pochopení druhých.


Zejména ženy, které mají bližší vztah, daný předpokladem jejich citové podstaty, k nastoupení této cesty, by si měly uvědomit odpovědnost při výchově dětí, jež je určujícím faktorem "uložení" pozitivních či negativních emočních zážitků v emocionálním poli dítěte. A právě tyto nastřádané emoční prožitky jsou i důsledkem pozdějšího postoje člověka k životu ve všech jeho projevech.

Samozřejmě na této cestě budeme narážet i na zcela protichůdné pohledy, "logické a racionální" postoje, které nás budou zdržovat či odrazovat od této cesty. Nemějme však nikomu za zlé, kdo se bude nad naší cestou pohoršovat, podivovat a třeba se nám i posmívat. To vše jsou průvodní jevy a zcela zákonitá sebeobrana lidí před novým poznáním, které by mohlo narušit jejich zaužívané životní stereotypy a narušit tak rovnováhu jejich pohodlnosti.

Pouze v celistvém a sjednocujícím pohledu je možné nalézt univerzální pravdu o sobe samém. Nerozdělovat poznání o důležitosti té či oné cesty, ať se to týká správné výživy, rozvoji fyzické kondice těla, správnému způsobu dýchání či poznání hodnot a souvislostí energetické podstaty našeho bytí ve vztahu ke všemu ostatnímu. Neboť to vše je v jednom, stejně tak, jako my všichni jsme nedílnou součástí stvořeného. V této vše sjednocující hodnotě se projeví harmonická sounáležitost se vším, čímž se umožní člověku rozvoj a příjem duchovních sil, tvořivosti a úctě k životu a všemu stvořenému, jež je harmonizujícím prvkem našeho bytí.Čerpáno ze stránky http://mujweb.cz/Spolecnost/aura/, knihy Jak se stát médiem (Dreller).Odkazy na stránky s tématikou AURA:

http://mujweb.cz/Spolecnost/aura/
http://members.tripod.com/~Jiri_Starha/aura.html


Kamene

Symbolické významy drahokamov

Názov

Farba

Význam
diamant

číra

silný charakter

zafír

modrá

vernosť

rubín

červená

láska,vášeň

smaragd

zelená

poslušnosť

spinel

ružová

osvietenosť

akvamarín

farba mora

pamäť

sardonyx

bielo-červená

rozum

granát

tmavočervená

vôľa

tyrkys

modrozelená

pravdovravnosť

karneol

oranžová

odvaha

topás

zlatožltá

húževnatosť

ametyst

fialová

vedenie

Kamene a znamenia zverokruhu

Priradení kameňov znameniam zverokruhu je asi toľko ako autorov, ktorí o tom píšu.

BARAN je znamenie Ohňa, vládne mu Mars a rodné kamene sú rubín a diamant
 • akvamarín
 • ametyst
 • aventurín
 • citrín
 • diamant
 • granát
 • heliotrop
 • jadeit/nefrit
 • jaspis
 • karneol
 • kunzit
 • magnetit
 • ohnivý achát
 • rubín
 • ružový turmalín
 • topás
BÝK je znamenie Zeme, vládne mu Venuša a jeho rodné kamene sú smaragd a topás
 • akvamarín
 • azurit
 • boji
 • diamant
 • kunzit
 • lapis lazuli
 • malachit
 • rodonit
 • ruženín
 • selenit
 • smaragd
 • Tigrie oko
 • topás
 • turmalín
 • variscit
 • zafír
BLÍŽENCI sú znamenie Vzduchu, vládne im Merkúr a ich rodné kamene sú turmalín a achát
 • achát
 • akvamarín
 • apofylit
 • citrín
 • dendritický achát/opalit
 • chryzokol
 • chryzopras
 • kalcit
 • serpentín
 • Tigrie oko
 • topás
 • turmalínový a rutilovaný krištáľ/quartz
 • variscit
 • zafír
 • zelený turmalín (verdelit)
RAK je znamenie Vody, vládne mu Mesiac a jeho rodné "kamene" sú adulár a perla
 • beryl
 • chalcedón
 • chryzopras
 • jantár
 • kalcit
 • opál
 • rodonit
rubín
 • ružový turmalín
 • smaragd
LEV je znamenie Ohňa, vládne mu Slnko a jeho rodné kamene sú Tigrie alebo Mačacie oko a rubín
 • boji
 • citrín
 • danburit
 • granát
 • chryzokol
 • jantár
 • karneol
 • krištáľ
 • kunzit
 • Mačacie oko/zlatý beryl
 • muskovit
 • ohnivý achát
 • ónyx
 • oranžový kalcit
 • pyroluzit
 • rodochrozit
 • rubín
 • smaragd
 • topás
 • tyrkys
 • Tigrie oko
 • zelený a ružový turmalín
PANNA je znamenie Zeme, vládne jej Merkúr a jej rodné kamene sú peridot/olivín a sardonyx
 • adulár
 • amazonit
 • citrín
 • dioptáza
 • granát
 • chryzokol
 • jantár
 • karneol
 • magnetit
 • machový achát
 • modrý topás
 • opál
 • peridot/olivín
 • rutilovaný krištáť/quartz
 • sardonyx
 • sodalit
 • sugilit
 • zafír
VÁHY sú znamenie Vzduchu, vládne im Venuša a ich rodné kamene sú zafír a opál
 • adulár
 • akvamarín
 • apofylit
 • aventurín
 • heliotrop
 • chiastolit
 • chryzolit
 • jadeit/nefrit
 • kunzit
 • lapis lazuli
 • lepidolit
 • mahagónový obsidián
 • opál
 • peridot/olivín
 • smaragd
 • topás
 • zafír
 • zelený turmalín (verdelit)
ŠKORPIÓN je znamenie Vody, vládne mu Mars a Pluto a jeho rodné kamene sú topás a malachit
 • adulár
 • akvamarín
 • apačská slza
 • beryl
 • boji
 • čaroit
 • dioptáza
 • granát
 • herkimer
 • kunzit
 • malachit
 • obsidián
 • rodochrozit
 • rubín
 • smaragd
 • topás
 • tyrkys
 • unakit
 • variscit
 • zelený turmalín (verdelit)
STRELEC je znamenie Ohňa, vládne mu Jupiter a jeho rodné kamene sú topás a tyrkys achát Belasá čipka
 • ametyst
 • azurit
 • čaroit
 • dioptáza
 • granát
 • chalcedón
 • labradorit
 • lapis lazuli
 • malachit
 • rubín
 • ružový turmalín
 • sodalit
 • topás
 • tyrkys
 • záhneda/dymový quartz
KOZROŽEC je znamenie Zeme, vládne mu Saturn a jeho rodné kamene sú gagát a ónyx
 • azurit
 • čierny turmalín (schörl)
 • fluorit
 • gagát/lignit
 • granát
 • jantár
 • karneol
 • krištáľ
 • labradorit
 • magnetit
 • malachit
 • ónyx
 • peridot/olivín
 • rubín
 • tyrkys
 • záhneda/dymový quartz
 • zelený turmalín (verdelit)
VODNÁR je znamenie Vzduchu, vládnu mu Saturn a Urán a jeho rodné kamene sú akvamarín a ametyst
 • adulár
 • akvamarín
 • ametyst
 • angelit
 • belasý celestit
 • boji
 • chryzopras
 • fluorit
 • jantár
 • labradorit
 • magnetit
RYBY sú znamenie Vody, vládne im Jupiter a Neptún a ich rodné kamene sú adulár a ametyst
 • adulár
 • achát Belasá čipka
 • akvamarín
 • ametyst
 • beryl
 • fluorit
 • heliotrop
 • chryzopras
 • kalcit
 • labradorit
 • tyrkys

Tvar kameňov

Kamene môžu mať rôzne tvary - od kryštálov cez pyramídy až po gule. Ak sa vám podarí nájsť kameň, ktorý bol prirodzene sformovaný do určitého tvaru, má silnejšiu magickú energiu ako kameň, ktorý bol do tohto tvaru vytvarovaný umelo.

Scott Cunningham popisuje magické vlastnosti rôznych tvarov kameňov nasledovne:

Okrúhliaky: Poskytujú receptívnu energiu vesmíru. Sú spojené s Matkou Zemou a preto v rituáloch predstavujú ženu. Používajú sa ako kľúč k spiritualite, v kúzlach lásky a príťažlivosti.

Gule: Najčastejšie sa využívajú pre pohľad do budúcnosti (veštenie).

Dlhé, tenké kamene: Falický symbol, projektívne a predstavujú mužský princíp. Považujú sa za kamene s vysokou energiou, ktoré sa nosia vo vrecku, ako prívesok, alebo sa ukladajú na oltár (=pracovnú plochu).

Vajíčkovitý tvar: Používa sa na stimulovanie kreativity a nových nápadov. Na oltár sa kladie pri rituáloch plodnosti.

Hranaté kamene: Symbolizujú Zem, prosperitu a hojnosť.

Sdrcový tvar: Používajú sa na stimulovanie alebo pritiahnutie lásky. Nosia sa na tele, keď chceme do života vtiahnuť lásku alebo chceme znásobiť lásku, ktorá v ňom už je.

Trojuholníkové kamene: Ochranné. Nosia sa za týmto účelom.

Kamene tvaru L: Prinášajú šťastie v podnikaní.

Pyramídky: V prírode sú pomerne zriedkavé, ale ako opracované kamene sú časté. Koncentrujú a uvoľňujú magickú energiu cez špičku. Ak chcete peniaze, položte bankovku pod pyramídku a predstavujte si, ako energia z bankovky preteká cez špičku pyramídky von do sveta, aby k vám pritiahla peniaze.

Elixíry

Elixírom nazývame tekutinu, ktorá bola presýtená energiou (vibráciou) kameňa.

Voda má schopnosť na dlhú dobu zakonzervovať energetické vzorce kameňa. Dostávajú sa do nej za pôsobenia slnečného alebo mesačného svetla. Slnečné svetlo sa využíva na výrobu elixírov, ktoré majú pomôcť fyzickému telu, kým mesačné svetlo využívame, ak chceme ošetrovať emocionálne, mentálne alebo spirituálne problémy.

Vyrábame elixír

Elixír sa vyrába nasledovne: Čistý, nedrobivý kameň vložíme do sklenej nádoby s pramenistou vodou. Nádobu postavíme na slnko/mesačné svetlo na dobu 12 hodín. Vyberieme kameň a vodu vlejeme do fľašky so vzduchotesným uzáverom. Ak ju chceme skladovať dlhšie ako týždeň, pridáme 50% pálenku alebo vodku ako konzervačný prostriedok. Uskladníme na tmavom, chladnom mieste.

Elixír dávame do kúpeľa alebo si z neho môžeme vyrobiť dávkovač - do fľaštičky s kvapkátkom dáme 7 kvapiek elixíru. Doplníme 1/3 brandy alebo vodkou a 2/3 vodou, ak ho budeme piť alebo aplikovať na kožu. (Niektoré elixíry by sa však nemali požiť.)

Ak chceme elixír používať ako očné kvapky, nepridáme alkohol.

Drobivé a vo vode rozpustné kamene sa na elixír spracujú tzv. nepriamou metódou: vkladáme ich nasucho do menšej nádoby, ktorú vložíme do nádoby s vodou. Vibrácia sa prenesie bez priameho kontaktu kameňa s vodou, ktorú budeme používať. Je to vôbec najbezpečnejšia metóda prípravy elixíru, hlavne ak nevieme, či náš kameň nemá nejaké zdraviu škodlivé vlastnosti.

Nepriama metóda je tiež vhodná, ak potrebujeme vyrobiť elixír z kameňa, ktorý je osadený v kove (napr. prsteň, prívesok).

Kameň alebo elixír?

Elixíry z liečivých kameňov navádzajú v tele a mysli tie isté zmeny ako samotný kameň. Ich výhodou je však aplikácia. Kameň sa pokladá na telo a často má len obmedzený, lokálny účinok, kým elixír, ktorý vypijete, sa dostane do celého tela. Niekedy je dokonca praktickejšie mať so sebou fľaštičku s elixírom a z času na čas si "hrknúť", ako so sebou nosiť poriadnu záťaž kameňov. A je to aj lacnejšie.

Nosenie alebo pokladanie kameňov však má tiež svoje výhody. Napríkald ak sa chcete sústrediť na špeciálnu oblasť tela, je kameň vhodnejší - pôsobí presne v mieste, kam ho položíte.

Navyše kameň možno rýchlo odstrániť. To môže byť dôležité pri práci s nepriepustnými čakrami alebo pokiaľ sme kameň dobre nevyčistili a sú na ňom zvyšky nepatričnej energie. Kedysi som zdedila zbierku kameňov po pani, čo zomrela na rakovinu. Rada som sa s nimi zapodievala a kládla som si ich do prijímacej ruky, aby som zistila, na čo pôsobia. Takto som vzala i karneol. Vložila som si ho do dlane - a odrazu ma prenikla silná bolesť, že som vykríkla a kameň odhodila. Pokúšala som sa vziať ho do ruky znova, ale zasa s rovnakým výsledkom. Až keď som ho vyčistila na mesačnom svetle, prestal ma kontakt s kameňom bolieť. Keby som z neho bola urobila bezmyšlienkovito elixír, mohla som mať oveľa väčšie problémy!

Ďalšia výhoda kameňov je, že ich účinok opadá rýchlejšie ako u elixíru. To je dôležité najmä u kameňov, ktoré vo vás vyvolávajú závrat alebo trieštia koncentráciu.

Vo väčšine prípadov však súčasné použitie kameňov a elixíru znásobí účinnosť liečenia, ak sa oboje používa správnym spôsobom a v správnych dávkach.

Dávkovanie

Dávkovanie a spôsob použitia sa zdroj od zdroja hodne odlišujú. Niektorí liečitelia odporúčajú len 2 kvapky elixíru do pohára vody denne, kým iní odporúčajú piť ho neriedený priamo z fľaše. Judy Hallová (jej metódu výroby elixíru som prevzala) napríklad odporúča dávkovať 7 kvapiek 3x denne. Tu treba trochu experimentovať, aby ste našli svoju ideálnu dávku. Najlepšie urobíte, ak začnete s 1-2 kvapkami a postupne počet kvapiek zvyšujete. A ak o kameni pochybujete, tak nie je vhodný na elixír!

"Bezpečné" kamene

Už som spomínala, že niektoré kamene môžu mať zdraviu škodlivé vlastnosti. Existujú však aj kamene, ktoré sú bezpečné: napríklad ametyst (na akné), achát Belasá čipka (na napuchnuté oči), machový achát (na unavené nohy), rodonit (na malé porezania a odierky) alebo ruženín (na popáleniny).

Ktorý kameň na ktorú potrebu?

Nebezpečné kamene

Niektoré kamene sú pre ľudské zdravie škodlivé a nebezpečné a nemali by sa používať na výrobu elixírov priamym spôsobom. Základným pravidlom je, že kameň obsahujúci kovy by sa nemal takto používať. K takýmto kameňom patrí väčšina svetlých modrých a zelených kameňov, lebo za ich sfarbenie často zodpovedá kov a kov môže byť jedovatý pre ľudský organizmus. Voda by toxíny z kameňa vyplavila a mohla by nás priotráviť, keby sme ju vypili.

Takistro sa treba vyhýbať lesklým, kovovitým kameňom - z toho istého dôvodu.

A ak máme pochybnosť, použime radšej nepriamu metódu výroby elixíru. Kamene nevhodné pre priamu výrobu elixírov.

Sue Sullivanová z Howl-at-the-Moon používa elixír z rutilovaného quartzu (kremeňa). Používa 7 rutilovaných quartzov, ktoré má v približne pollitri vody a pije z nej ráno i večer. Pohár je na obločnej doske a cez deň dostáva slnečné svetlo a v noci mesačné svetlo. Zakaždým, keď Sue dopije pohár, doplní vodu. Takýto elixír jej slúži na zvýšenie vnútornej energie a zlepšenie koncentrácie.

Elixír na otvorenie Tretieho oka

Ametystový elixír na otvorenie Tretieho oka uvoľňuje naše psychické schopnosti a buduje v nás dôveru a porozumenie pre úlohu, ktorú na tomto svete máme.

Na výrobu tohto elixíru budeme potrebovať ametyst. Dáme ho do pohára čistej vody (najlepšie pramenistej, bez prísad) a necháme ho cez noc stáť na mesačnom svetle.

Raz týždenne berieme 15 kvapiek pred spaním, alebo berieme 15 kvapiek pol hodiny pred meditáciou: pomôže nám dosiahnuť vyššie roviny vedomia.

Runy


 

Šťastie
Univerzálna runa, ktorá sa používa trebárs v závere dopisu a pod. Kreslí sa aj na balíčky, vyrýva do bielej sviečky či šperkov, aby nám prinášala šťastie v určitom smere.

 

Víťazstvo
Používa sa v sporoch, či už právnych, osobných alebo iných. V prípade, že sa dostaneme do sporu, vyrýva sa do červenej sviečky, prípadne sa napíše červenou farbou na papier a spáli.

 

Láska
Tu asi nie je čo dodať - používa so vo všetkých smeroch, keď chceme niečo dosiahnuť v láske (získať ju, udržať a čo je ešte dôležitejšie - dávať ju iným). Farba k nej pripadá smaragdová či ružová a je celkom púopulárna aj v kuchyni, kde sa naznačí do pripravovaného jedla, aby sa doň vložilo čo najviac lásky :-)

 

Útecha
Odstraňuje bolesť a prináša úľavu, rozširuje pohodu a navodzuje pocit šťastia. Keď je niekto v depresii alebo je smutný, vyrýva sa do ružovej sviečky. Ale dá sa použiť aj tak, že sa postavíme pred zrkadlo a predstavujeme si, že nás obíma. (alebo si to celé predstavíme).

 

Bohatstvo
Vyrýva či kreslí sa na všetky miesta či predmety, súvisiace obchodom - na peňaženku, mešec, trezor, kreditkartu a podobne. Na bankovky je možné naniesť jemný olej (z pačule, škorice...) a ten by mal zabezpečiť, že sa vám nejaké peniaze aj vrátia.

 

Majetok
Používa sa pri hocijakých materiálnych predmetoch, najčastejšie asi na ich získanie. (Tým nie je myslené, že sme EGOisti. Keď napríklad kupete novú vázu, môžete si trochu pomôcť, aby ste našli práve takú, ktorá sa vám bude páčiť...)

 

Cesta
Požíva sa samozrejme pri cestovaní - či už pri skutočnom, alebo doposiaľ len vysnívanom. Kreslí sa žltou farbou na papier a predstavujte si pritom samého seba, ako cestujete k svojmu cieľu. Potom omotajte papierik okolo pierka a zhoďte ho z vysokého útesu alebo ho pošlite poštou do zamýšľaného cieľa. Taktiež môžete zapáliť žltú sviecu (pochopiteľne do nej najprv vyryjete runu) a postavíte ju nad obrázok miesta, predstavujúceho váš cieľ.

 

Plodnosť
Táto runa sa používa vo všetkých smeroch, v ktorých sa jedná o niečo kreatívne. Môže ísť samozrejme o sexuálnu oblasť, ale aj o mentálnu oblasť. Používa sa aj vo väčšine kúziel , týkajúcich sa rastu a vývoja.

 

Fyzické zdravie
Využíva sa na zlepšenie či posilnenie zdravia. Runu si predstavujeme pri cvičení a stravovaní a pod.

 

Usporiadanosť
Maľuje sa k udržaniu poriadku v akejkoľvek oblasti - poriadok v živote, poriadok v myšlienkach a pod. Túto runu proste noste pri sebe.

 

Uzdravenie
Runa zameraná na pomoc chorým. Modrou farbou sa kreslí na lekársky predpis, lieky a pod. Môže sa nosiť aj ako talizman.

Ocharana
Zložitý znak, ktorým môžeme označiť náš dom, auto či akýkoľvek iný predmet, ktorý si želáme ochraňovať. Vyšitý na oblečení či v podobe amuletu zabezpečuje osobnú ochranu.

 

Muž
Používa sa s ostatnými runami k vyjadreniu predmetu kúzla. (S.Cunningham uvádza takýto príklad: "Napríklad, pokiaľ sa prebudím a zdá sa mi, že mám rozutekané myšlienky, môžem za použitia sily nakresliť na papier žltým atramentom túto runu, ktorá bude predstavovať mňa. Potom nakreslím runu usporiadanosti priamo nad runu muža a medzitým si budem prestavovať sám seba, ako tohto stavu dosahujem."

 

Žena
Využitie ako predtým (t.j s inými runami pri magickej činnosti)

 

Priateľstvo
Využitie ako predtým (t.j s inými runami pri magickej činnosti)


Kúzla s runami

Runy sa dajú použiť aj na magické účely. Opäť ide o akýsi mix sympatetickej mágie a ovplyvňovanie vlastného podvedomia, pričom runy sa používajú ako prostredník pre sily. Ako príklad sú dve kúzla - Runová prosba a Zničenie zlej situácie. Keďže tu nechceme doslova kopírovať knihu, zatiaľ zostaneme len pri týchto dvoch. Použite ich ako inšpiráciu pre vlastné nápady a ak vám budú niektoré postupy pripadať akosi povedome, vedzte, že podobnosť s ľudovými zvykmi nie je náhodná...

Runová prosba

Budeme potrebovať kúsok čistého bieleho papiera, ktorý položíme na oltár. Do prostriedku papiera nakreslite runu vášho želania. Pokiaľ chcete, môžete pridať aj nejaké bylinky, ktoré tiež symbolizujú vaše želanie, prípadne potrieť papier vhodným magickým olejom. Papier prehnite a popritom si predstavujte svoje prianie. Pevne ho držte. Potom ho pomaly priblížte k ohňu a nakoniec ho tam vhoďte. Taktiež môžete použiť aj sviečku a keď papier zapálite, vhoďte ho do nejakej ohňovzdornej nádoby (kotlíku) a nechajte dohorieť. Pokiaľ plameň nespáli celý papier, druhý deň ho znovu zapálte a kúzlo zopakujte.

pozn.: podobné kúzla sa používajú pri rôznych sviatkoch ohňa, kde sa tiež hádžu papieriky s želaniami do slávnostného ohňa. Je to veľmi starý spôsob "kúzlenia". Dôležité je, že to zapôsobí na vaše podvedomie...

Zničenie zlej situácie, resp. negatívnosti

Opäť budeme potrebovať papier a čierny atrament. Na papierik nakreslite runu, predstavujúcu negativitu a pozorne sa na ňu zapozerajte. Predstavujte si jej škodlivý vplyv, či už je to zlá situácia, alebo nejaký zlozvyk. Potom naraz runu zalejte bielym atramentom (alebo farbou). Zakiaľ bude atrament (alebo) farba schnúť, predstavujte si na papieri runu šťastia, upsoriadanosti alebo útechy a vymažte všetky myšlienky na problémy.

pozn.: mnohé "runové kúzla" sú bežné v ľudovom folklóre, hoci sa častokrát používa klasické písmo namiesto rún. V podstate je to zajedno, len písanie rún, ako sme už povedali, je oveľa náročnejšie a tak do písania vloží človek oveľa viac zo seba, čo účinok ešte umocní. Takiež stojí za zmienku aj to, že vo väčšine runových kúziel sa nakoniec papierik nejako zničí a to nie len v ohni, ale trebárs aj hodením do potoka, zakopaním a pod.

Zostavenie RÚN

Pod pojmom zostavovanie rún sa skrýva akési veštenie, či nahliadanie do vecí, ktoré sa ešte nestali, alebo sú zahalené. Runy sa využívajú pri odhaľovaní pravdepodobného vývinu situácie v najbližších dvoch týždňoch.

Metód sa používa viacero:

Metóda s drevenými doštičkami: Runy je nutné vyrezať na dvanásť doštičiek z dreva, alebo na malé vetvičky nejakého stromu. Vezmite doštičky do rúk, sústreďte sa na otázku a hoďte doštičky na zem. Teraz sú tu dve možnosti - buď prečítajte runy, ktoré sú zreteľne vidieť, alebo vyberte náhodne jednu z dvanástich rún. Snažte sa ju interpretovať, potom vyberte náhodne ďalšie dve a čítajte ich v poradí, ako ich budete zdvíhať.

Metóda s kameňmi: Budete potrebovať dvanásť kamienkov, ktoré najlepšie nazbierate na brehu nejakej rieky či mora. Mali by byť podľa možností čo najviac ploché. Potom na ne nakreslite (namaľujte) z jednej strany runy. Predstavte si otázku a hoďte kamene. Snažte sa vyložiť obsah rún otočených nahor a to smerom zľava doprava. (ako keď čítate knihu...) Interpretácia výrazne záleží na vašej vlastnej intuícii a psychických schopnostiach. Taktiež na danej situácii.

Dvanásť najpoužívanejších rún:

Symbol
Popis
  Majetok: materiálne záležitosti, reálny svet
  Láska: citové stavy a milostné vsťahy, problémy a vplyvy partnerov
  Jed: ohováranie, urážka, negativita, zlé návyky a názory
  Bohatstvo: peniaze, finančné záujmy, zemestnanie
  Neusporiadané myšlienky: emočné napätie, iracionalita, zmätok, pochybnosti
  Źena: ženský vplyv alebo žena
  Muž: mužský vplyv alebo muž
  Dar: dedičstvo, povýšenie, výhra; dary akéhokoľvek druhu, obeť, dobrovoľné skutky, sebarozdávanie
  Útecha: kľud, potešenie, bezpečie, šťastie, radosť, zmena k lepšiemu
  Smrť: koniec hmoty, nový začiatok, počiatok, zmena v každej forme, očista
  Domov: vzťahy v rodine, stabilita. Znázornenie samého seba.
 

Vojna: knflikty, hádky, nepriateľstvo, agresia, stretnutie (potýčka?)


Písmo

Runy sú veľmi zaujímavým typom písma, ktoré je pomerne náročné ako na písanie, tak aj na čítanie. A práve preto aj vznikli. Okultisti a mágovia v dávnych časoch potrebovali strážiť svoje tajomstvá pred pohľadom nevhodných očí. Neskôr tieto typy písiem prebrali aj čarodejnice a to nie len pre možnosti utajenia, ale hlavne pre ich zložitosť. Písmo sa dá totiž využiť na magické (či veštecké) účely práve vďaka tomu, že je treba sústrediť značné duchovné úsilie pri ich písaní. Mnohé runové abecedy sú navyše vytvorené tak, že sú "hranaté", a teda sa ľahko vyrývajú či leptajú do rôznych materiálov a sú priam ideálne pri značení predmetov, výrobe amuletov a pod.

Existuje mnoho variánt runového písma, ale všetky vychádzajú hlavne z troch druhov: germánsky, anglosaský a škandinávsky. Tu je niekoľko príkladov:

Vampirizmus

 

Vampirismus je fenomén, se kterým se lidstvo potýká již od nepaměti. V západní i východní okultistické literaruře existují zmínky, nikterak vzácné, o výskytu upírů, tj. "mrtvých, kteří sají krev živým". Tyto historky byly několikrát shrnuty (K. von Scherz: Magia posthumna, Olomouc 1706; A. Calmet: Gelehrte Verhandlung von denen sogenannten Vampire oder zurückkommenden Verstorbenen, Augsburg 1751; P. Štěpán: Kniha Nosferatu-vampírská bible, Jihlava 1998 (II. vydání-2003) a další. V období expresionismu vzniká rozsáhlá balerie.

Upír, či vampír, je nejčastěji popisován jako bytost bledé tváře a zapadlých očí, s vyčnívajícími špičáky a dlouhými nehty, vylézající v noci z hrobu a hledající svou oběť, jíž by se zakousl do hrdla a vysál z ní krev, kterou si udržuje svou záhrobní existenci. Dle různých pověstí a bájí je upír schopen na sebe brát zvířecí podobu a to nejčastěji podobu vlka a netopýra. Z těchto důvodů si lidé často pletou lykantropii (vlkodlactví) a vampirismus. Ve skutečnosti se jedná o dvě různé existence.


Pověsti o upírech jsou nejčastěji situovány do Transylvanie (Rumunsko), Maďarska, Moravy a Čech.

Vampirismus se rozděluje do tří základních skupin. První je již zmíněný, a asi nejznámější, fyzický vampirismus, dále pak psychický vampirismus a tou třetí je forma astrálního vampirismusmu.

Asi nejznámějším upírem všech dob byl kníže Vlad IV - Draconarius (1431-1476(?)), vládce Valašska a Transylvanie. Další velice známou postavou byl proslulý Bela Lugosi (1882-1956) jenž ztvárnil roli upíra ve filmu Dracula (1931). Lugosimu role Draculy velice přimkla k srdci. Jak moc, o tom jsou stále dohady. Nicméně počátkem osmdesátých let dvacátého století byl hrob Bely Lugosiho znovu otevřen a zalit betonem. Rakev nebyla vyzvednuta, ani otevřena. Vše proběhlo za asistence úředních orgánů a policie.

Dnešní moderní materialistický člověk pokládá vampirismus za báje a pověsti.


Čerpáno ze stránky http://bluewolf.mysteria.cz/vitejte.htm.Odkazy na stránky s upíří tématikou:
http://www.zin.cz/upiri/
http://bluewolf.mysteria.cz/vitejte.htm
http://www.xiii-stoleti.wz.cz/
http://www.nowak.wz.cz/
http://www.nosferatu.cz/ - obchod
http://www.volny.cz/dorful/
http://www.gothic.com.ua/
http://www.gothicdusk.virt.cz/
http://www.belalugosi.com/
http://www.karloff.com/
http://www.geocities.com/Wellesley/Veranda/7128/

Satanizmus

Satanisté jsou považování za služebníky ďábla a za největší nepřátele boží, takže jesatanismus přímým protikladem křesťanství. Ale Satanismus na sebe může brát mnoho podob. Jeho základní principy lze nalézt v díle Antona Szandora LaVeye, jehož Satanská bible vysvětluje, co znamená být Satanistou.

Satanisté jasně rozlišují mezi svou vírou a uctíváním Ďábla. V satanistické víře je satanova podoba považována za pouhý archetyp, zatímco uctívači Ďábla se soustřeďují na skutečnou, zbožštěnou postavu Satana. Ať se Satanisté od uctívačů Ďábla jakkoliv distancují a jakkoliv zdůrazňují, že jejich víra má filozofičtější charakter, nemohou uniknout podezření a zlobě světa kolem sebe a jsou obviňováni za všeho možného od morálního úpadku společnosti až po rituální vraždy nemluvňat.
 
 
Pohled k počátku:
Putujme nyní proti proudu času k začátkům dějin lidstva k prvému setkání se lidí s ďáblem, který v podobě hada vstupuje do rajské zahrady a pokouší Adama a Evu. Všimněme si, že to, co ďábel lidem nabízí, je v podstatě alternativa vedle Boha. Ďábel nabízí jakési hodnoty, které Bůh prý lidem nedopřál, zatímco "jejich přítel had" se rozhodl dopřát jim to, co jim Bůh odepřel. Vedle světa a ráje, který Bůh stvořil a kam lidi umístil, nabízí ďábel alternativu - jiný svět. A to hned. Cestu k umírání a ke smrti; k bolesti, trápení, ke ztrátě blaženosti, toho čeho byla v ráji hojnost, ale také cestu k prohlédnutí, moudrosti a vůbec satanismus myslí na pozemský život.
Ďábel nám nabízí naprosto stejné prostředky a používá stejné způsoby jako tenkrát. Je to až neuvěřitelné, jak my, kteří "všechno víme", podléháme stejným pokušením, padáme zkrátka stejným způsobem jako prarodičové lidstva Adam s Evou. Honosíme se rozumem nebo dokonce moudrostí a zkušenostmi, ale nejsme o nic silnější, i když máme oproti prvním lidem k disposici poznání o následcích hříchu a zkušenosti lidstva.
 
Znamená to ale, že je na Satanismu vše špatné?
Rozhodně ne, v Satanské ideologii můžeme najít spoustu zajímavých myšlenek a ty buď přijmout nebo zahodit. Rozhodně je ale nemůžeme přehlížet.
 
Pro satanismus je charakteristická mnohotvárnost:
Jediné, co satanisty spojuje, je protest a vzdor, symbolizovaný satanem. Podle toho, kolik je možností, jak vyjadřovat vzdor, je celá řada navzájem nezávislých satanistických skupin i jednotlivců.
 
 
Učení a praxe:
Satan je postavou židovské a křesťanské víry, v níž je odpůrcem Boha. Spjatost satanismu s židovskou a křesťanskou tradicí dokazují např. satanistické symboly, např. pentagram, často obrácený špicí dolů, někdy s dokreslenou tváří kozla (původně se jedná o židovské obětní zvíře, vyhnané za hříchy starozákonního lidu na poušť) či číslo 666, vzaté z bible, v níž bylo gematrickou šifrou za pronásledovatele křesťanů císaře Nera.
 
Satanismus může být rozdělen do tří hlavních typů podle toho, proti kterému aspektu židovsko-křesťanské společnosti vzdoruje. Může se jednat o protest proti většinovému (křesťanskému) náboženství, protest proti morálce založené na tomto náboženství, nebo protest proti kulturním hodnotám křesťanské civilizace jako takové. Mluvíme pak o náboženským, antimorálním a antikulturním satanismu.
 
 
Náboženský Satanismus (hard satanismus)
Jeho kořeny jsou již ve starověku, v němž křesťanství na svém postupu mnohdy jen povrchně překrylo původní pohanská náboženství. Jejich prvky si zachovaly určitou atraktivnost jako vzdoronáboženství, které se projevovalo jak v lidovém čarodějnictví, tak i jako jeden z inspiračních zdrojů tajného a elitářského stínového náboženství - ezoterismu. Náboženští satanisté uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věří, že jim na toto vzývání odpovídá, dává jim sílu a vede je v nejrůznějších životních situacích. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I v Čechách se již našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanisté tohoto typu bývají lidé s psychopatologickými sklony, neschopni čelit zlu v tomto světě jinak, než se mu jakoby postavit po bok a identifikovat se s ním. Čarodějnický satanismus dosáhl jednoho z vrcholů popularity ve Francii za vlády Ludvíka XIV. (na přelomu 17. a 18. st.). Ve 20. století se čarodějnický satanismus rozvinul hlavně díky zájmu o předkřesťanská náboženství do širokého hnutí WICCA. založeného Angličanem Geraldem Gardnerem (1884 - 1964). Náboženský satanismus prokázal svou nebezpečnost v rituální hromadné vraždě sedmi lidí (mezi nimi byla i herečka Sharon Tateová), kterou roku 1969 inicioval Charles Manson.
 
Antimorální Satanismus (soft satanismus – který se řídí spisy A. S. LaVeye)
Více je dnes ovšem satanistů, kteří protestují proti křesťanské morálce a v satana jako duchovní bytost nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a - pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí - je mu vše dovoleno. Proti solidaritě staví egoismus, proti odpuštění odplatu, proti společenským normám přírodu a její boj o přežití. Satan je těmto lidem symbolem volnosti a přirozenosti i původcem veškeré změny a pokroku. O satanovi ani o satanismu podle nich nelze vlastně nic určitého říci - každá definice by byla omezením, které samo je se satanismem v příkrém rozporu. Tento typ satanismu nachází odezvu někdy i v intelektuálních kruzích, které mají blízko k ezoterickým tradicím. Satanismus byl totiž vždy součástí a někdy dokonce hlavní náplní ezoterických řádů a lóží (Řád zlatého úsvitu, Řád rudé růže a zlatého kříže, Řád východního Chrámu (O. T. O., Ordo Templi Orientis), snad i Řád Chrámu slunce). V 60. letech se ve Spojených státech proslavil Anton Szandor LaVey (1930 - 1997), autor Satanské bible a dalších spisů, zakladatel První církve satanovy (1966, ústředí v San Francisku, Kalifornie, USA).
 
Antikulturní Satanismus (metalová hudba?)
Třetí typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti, masakrů apod. Zatímco náboženští satanisté v satana věří a antimorální satanisté nevěří, antikulturní satanisté o satanovi ani příliš neuvažují. Společenství jiných satanistů jim dává pocit síly a bezpečí. Svou oddanost "satanské věci" či spíše své skupině někdy prokazují i vandalskými činy. Tito satanisté chtějí hlavně co nejvíce šokovat a vydráždit své okolí. Často se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří. Za některými snahami šokovat je třeba vidět i komerční zájem (prodej zvukových nosičů či publikací apod.).
 
 
Počet příznivců:
Není možno ani odhadnout. Satanismus tvoří na sobě nezávislé skupiny, řády či lóže i jednotlivci, mezi nimiž nemusí být a nebývá žádná komunikace ani vzájemné uznání jako skutečných satanistů.
Kontakt: Z těchto skupin je možno oficiálně kontaktovat pouze Církev satanovu v Brně: P.O. Box 28, 616 00 Brno. Vede ji kapelník hudební skupiny Root Jiří Valtr.

Čerpáno ze stránky http://www.sweb.cz/McGowan/satanism.htm.

Odkazy na stránky se satanistickou tématikou:
 

Karma a osud

Karma

Mnoho ľudí si myslí o karme, že to je niečo ako kniha, do ktorej sa nám zapisujú všetky naše zlé skutky a za tie sme potom trestaný. Je to do istej miery chybná predstava, pretože Karma nie sú žiadne spisi, vďaka ktorým nás Boh trestá.

Karma je zákon o príčine a účinku. Je to v samotnej podstate logický a tým pádom aj spravodlivý zákon. Neide tu len o pykanie za svoje činy. Zákon karmy hovorí o tom, že každá príčina vyvolá príslušný účinok. Čiže ak niekomu ublížime, odplatí sa nám to rovnako. Nemusí to byť práve rovnaký druh ublíženia, ale škody sú rovnaké. Tento zákon v sebe zahŕňa nie len odplaty za zlé činy, ale každú jednu udalosť, ktorá sa na hrubohmotnej úrovni udeje.

Karma nepôsobí mimo hrubohmotnú úroveň, preto ak po fyzickej smrti naša karma nie je splatená, opätovne sa inkarnujeme. To je práve popri chcení sa vyvíjať hlavný dôvod, prečo sa duše opätovne inkarnujú.

Osud

Ďlaším problémom je osud. Niektorý ľudia tvrdia, že človek má vlastnú vôľu a že sa nedá určiť čo sa stane, iný, že i popri ich slobodnej vôli je už predurčené čo sa s nimi stane.

Dovolím si celý tento svet a jeho osud prirovnať k počítačovej hre (Tý čo poznajú, napr. SIMS). Predstavme si hru ako software, nie ako nejaké CDčko, čiže ako niečo nehmotné. Jedna z podstatných vecí na tejto hre však je ten rozdiel, že postavičky v nej sa pohybujú povedzme chaoticky, čiže, ako keby mali vlastnú vôľu hýbať sa určitým smerom. Ak by sme sa skúsili vžiť do role určitej chaoticky sa pohybujúcej postavičky, tá svoju vôĺu vníma ako neobmedznenú. Zabúda však, že "inšpirácia" na vykonanie určitej činnosti nevyšla z jej myslenia, ale pochádza zo samotného softwéru hry - zo sféry príčin. Poviete si, že veď tá postavička nemyslí!!! Nie? Predstavme si simuláciu myslenia v danej hre. Je to obrovské množstvo operácií za sekundu. No nemôžme to považovať za myslenie?

Človek, ktorý nepozná úplný princíp hry by tiež mohol povedať, že hra nevie, kedy čo postavička urobí, pretože to robí chaoticky. To však nie je pravda. Ani v PC neexistuje nič ako náhoda. Počítač nič také nedokáže vykonať. Ak by sme danej postavičke v hre zabezpečili rovnaké podmienky, hra by urobila stále to isté. To už je úlohou karmy. Základ, čo postavička spraví vychádza z jednoduchého príkazu, ktorým by sa dal jednoznačne princíp karmy definovať:

If podmienka(príčina) than urob niečo(účinok)

Samotná hra, alebo Boh už vopred vie, čo sa kedy s ktorou postavičkou stane a ani hru nemusí spustiť. Vie to všeto v jednom okamihu, pretože to všetko zahŕňa v sebe. Tak jasne vidíme, že i keď sa nám to môže zdať, svoj osud ovládať nemôžme.

A predsa sa môžme často dočítať, ako nejaký skúsený mág po dlhej ceste životom ovládol svoj osud. Je jednoduché to vysvetliť. V jeho tvrdení sa totiž bude nachádzať tieť, že sa "stal Bohom". Vtedy sa stáva niečo, ako keby v samotnom softwary vznikol ďalší - nový. Ten má však už iné podmienky a je vytvorený a naprogramovaný nezávisle od pôvodného software. Pre zjednodušenie by sa to dalo vysvetliť, ako keď v hre SIMS alebo v nejakej inej môžete jednu postavičku - seba - začať ovládať vy. Vtedy ste získali nadvládu nad svojim osudom a sami si ho tvoríte. Ste rovný hre, tj. Bohu!

 

Imaginácia

Cvičenia

Ako prvé cvičenie si zoberte niekoľko bežných predmetov (napr. nožničky, pero), pozerajte naň pár sekúnd, zavrite oči a potom si ho v mysli snažte predstaviť do najmenších detailov. Skúšajte to, až kým si ho v mysli neudržíte bez prestania aspoň 5 min.
Takto si precvičte aj akustickú a pocitovú predstavivosť. Napr. si predstavte tikot hodín, brechanie psa a potom pocit bolesti, tepla atď.

V ďalšom cvičení si predstavte nejaké miesto, vec alebo osobu, ktorú poznáte a potom, ktorú ste nikdy nevideli. Môžte si tak vytvoriť aj celý myšlienkový pochod resp. niečo ako sen.

V poslednom cvičení si do takýchto predstáv zapojte aj sluchové a pocitové vnemy.

 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok